I Fiskeribladet blir det framsatt alvorlige påstander fra Økokrim om at det foregår omfattende og organisert kriminalitet i norsk fiskeri- og havbruksnæring.

Påstander

Fiskebåt stiller seg undrende til disse påstandene og ber i et brev om at Økokrim snarlig inviterer kontrollmyndighetene og organisasjonene i sjømatnæringen til et møte, der påstandene fra Økokrim blir gjennomgått.

I brevet fra Fiskebåt blir det vist til at det de siste tiårene har vært et tett samarbeid mellom organisasjonene og kontrollmyndighetene. Videre blir det vist til at de fleste fartøygrupper er pålagt omfattende krav til rapportering av fangst- og aktivitetsdata til offentlige myndigheter. 

Gjennomregulert

I sum fremstår derfor fiskerinæringen som gjennomregulert, og forholdene burde ligge godt til rette for å utøve en effektiv kontroll av ressursuttaket. 

I brevet heter det videre at Fiskebåt ikke bestrider at det foregår lovbrudd, men samtidig kan en ikke akseptere at næringen som helhet stemples som kriminelle.

«Denne fremstillingen er etter vårt syn misvisende og egnet til å gjøre stor skade på omdømmet til sjømatnæringen. I den grad det foregår systematiske brudd innenfor enkelte deler av næringen må det iverksettes tiltak mot disse i stedet for å henge ut næringen som helhet.», står det i brevet.