Det var i kommunestyremøtet 19. juni at utbyggerne av Havsul-prosjektet, representert ved Kjetil Mork fra Multiconsult og Harald Dirdal fra Havgul Clean Energy AS, fikk orientere om planene for kommunestyret i forkant av behandlingen av saken. Samtidig ble det sagt nei til tilsvarende innlegg fra blant annet Motvind Nordvest, fiskerinæringens organisasjoner og andre som også ønsket å opplyse saken før kommunestyrerepresentantene skulle stemme over forslaget.

 

Dårlig saksbehandling

I et brev til Ålesund kommune retter Fiskebåt sterk kritikk mot saksbehandlingen.

 

- Fiskebåt viser med dette til det ulovfestede forvaltningsprinsippet om forsvarlig saksbehandling, som sier at forvaltningen skal utrede og opplyse en sak godt før vedtak treffes. Jo mer inngripende et vedtak er, jo strengere er kravet. Etter vår oppfatning er denne saken av svært inngripende karakter ovenfor en hel næring, ettersom konsekvensene av å plassere vindturbiner på Mørebankene, midt i gytefeltet til NVG-sild, er høyst usikre på nåværende tidspunkt, står det i brevet.

 

Burde tenkt føre-var

I brevet blir det vist til at politikerne burde hatt en føre-var tilnærming i saken. Forskere frykter alvorlige følger for sildebestanden, sjøfugl og andre arter som utgjør en del av dette økosystemet, noe som igjen kan få store konsekvenser for fiskerinæringen langs hele norskekysten vår. Dette mener vi skjerper kravet til utredning og opplysning i forkant av en så viktig avgjørelse.

- Kravet om forsvarlig utredning er også nedfelt i kommuneloven § 13-1 om kommunedirektørens plikter: «Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.» Det vises også til det ulovfestede forvaltningsprinsippet om god forvaltningsskikk, som blant annet innebærer at forvaltningen skal være åpen, følge saksbehandlingsreglene og praktisere likebehandling. Fiskebåt mener det er alvorlig at Ålesund kommune, som er en av Norges største fiskerikommuner og del av FNs Smart Cities for bærekraftig by- og regionsutvikling, ikke gir berørte nærings- og miljøinteresser tilgang til kommunestyre, på lik linje med konsesjonshaver, før det tas avgjørelse i en så betydningsfull sak som dette, skriver Fiskebåt.

 

Her kan du lese hele brevet.