Brevet er sendt til Finanskomiteen og Næringskomiteen på stortinget. I forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett stiller Fiskebåt seg positive til at regjeringen følger innstillingen fra klimautvalget for fiskeflåten, men mener kompensasjonsordningen ikke bør være midlertidig.

-  Fiskeflåten har ikke noe alernativ til fossilt drivstoff, og bruker de minst forurensende marine gassoljene som er tilgjengelige i markedet. Økte drivstoffavgifter vil motvirke mange av de fiskeripolitiske målsetningene, og vil kunne føre til bortfall av enkelte fiskerier og til større sesongfiske. Fiskebåt vil understreke at sjømat fra havet gir et svært klimavennlig protein sammenlignet med andre animalske proteinkilder, og det vil være svært negativt om bortfall av marint protein må erstattes av proteinkilder med større klimaavtrykk, heter det i brevet fra Fiskebåt.

 

Redusert lønnsomhet

I brevet blir det videre pekt på at økte miljøavgifter vil redusere lønnsomheten og fornyingsevnen til fiskeflåten, og dette er også uheldig i et miljøperspektiv fordi det er gjennom fornying de største klimagevinstene kan hentes ut. De fleste konkurrenter er fritatt for miljøavgifter på drivstoff, i tillegg til at de bruker billigere gassoljer som forurenser mer.

- Økte avgifter svekker konkurransesituasjonen til norsk fiskerinæring, og dette kan også påvirke fordelingen av fiskeressurser mellom land. I en situasjon med økende uro i verdensmarkedene er Fiskebåt skeptisk til å avvikle den statlige kredittforsikringen gjennom GIEK, og mener at næringen bør høres før regjeringen eventuelt følger opp et fullmaktvedtak om salg eller avvikling av GIEK Kredittforsikring, skriver Fiskebåt. 

 

Bærekraftig forvaltning

Fiskebåt mener videre at det er viktig å sikre en bærekraftig forvaltning av hele næringskjeden i havet.

-Vi er i en situasjon der det av markedsmessige årsaker ikke er tilstrekkelig lønnsomhet i selfangsten. Fiskebåt foreslår derfor at bevilgningen til støtte til selfangst dobles i forhold til de 2,5 millioner kroner som ble bevilget i årets budsjett. Norge bør ha større ambisjoner i selfangsten enn kun de to fartøyene som støtten gav grunnlag for i 2019, heter det i Fiskebåt sin kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.