Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at rapporten viser at bunkersforbruket i fiskeflåten pr kilo fangst er lavere enn det tidligere undersøkelser har vist. Det bekrefter det generelle bildet at energieffektiviteten er vesentlig forbedret i fiskeflåten de siste årene. Det skyldes en kombinasjon av strukturering, bedre fiskeriforvaltning og bedre fartøy- og redskapsteknologi. Forbundet mener at det fortsatt er en god del å hente på dette området, men så lenge det er vanskelig å erstatte dieselolje med andre energikilder i fiskeflåten, er det likevel begrenset hvor langt det er mulig å komme når det gjelder ytterligere energieffektivisering.

Fiskebåtredernes Forbund mener at det mest interessante ved SINTEF-rapporten er at utslippet av kjølemedier fra fiskeflåten, i første rekke freon (R 22), er vesentlig større enn tidligere antatt. Mens tidligere rapporter har antydet et totalforbruk av det mest vanlige kjølemediet (R22 (freon)) på mellom 100 til 125 tonn i hele Norden, anslås det nå at utslippet av freon bare fra den norske fiskeflåten kan være så høyt som 200 tonn. Det er over halvparten av det totale norske forbruket av freon.

Rapporten viser at utslipp av kjølemedier slår kraftig ut i klimaregnskapet. For enkelte fiskeprodukter, i første rekke i hvitfiskesektoren, utgjør den negative klimaeffekten ved utslipp av kjølemedier nær 2/3 av effekten av bunkersforbruket. Forbundet konstaterer på denne bakgrunn at det er gjennom en reduksjon i bruken av kjølemedier, eller ved å erstatte dagens kjølemedier med nye, og mer klimavennlige medier, det på kort sikt er størst forbedringspotensiale når det gjelder å redusere den negative klimaeffekten av fiske.

Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler om å redusere bruken av ozon-nedbrytende kjølemedier (Montreal-protokollen). På denne bakgrunn ble det innført importforbud på det mest vanlige kjølemediet, R 12, for rundt 10 år siden. Det hører med til historien at det fortsatt er mulig å skaffe R 12 i markedet, selv om dette gradvis er blitt utfaset. Når det gjelder freon (R 22), det desidert mest vanlige kjølemediet som brukes i dag, blir det importforbud på dette fra årsskiftet. Det innebærer at fra og med 2010, i alle fall i teorien, kun skal være mulig å benytte regenerert freon. Det har allerede fra 2002 vært forbudt å benytte freon i nye kjøleanlegg. Erfaringsmessig må det likevel påregnes at freon vil være tilgjengelig i markedet i lang tid fremover.

Det har vært en svakhet i reguleringen i bruk av kjølemediene at det i første rekke er fokusert på den ozon-nedbrytende effekten, mens effekten på global oppvarming ikke har vært like påaktet. Det har medført at enkelte av de kjølemediene som har erstattet R12 og R22 ofte har en enda mer negativ klimaeffekt enn forgjengerne, selv om deres ozon-nedbrytende effekt er redusert.


Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at den mest fremtidsrettede løsningen, basert på dagens kunnskap, er å bruke CO2 eller NH3 (ammoniakk) som kjølemedier. Disse har liten eller ingen negativ klimaeffekt. De fleste nye kjøle- og fryseanlegg som blir installert på nye fiskefartøyer baserer seg på disse kjølemediene. Dette løser imidlertid ikke utfordringene så lenge fornyingen av fiskeflåten er nesten fraværende. Fiskebåtredernes Forbund er også kjent med at enkelte fiskefartøyer har bygd om kjøleanleggene for å kunne nytte NH3 eller CO2, mens andre fartøyer utsetter denne kostnaden, eller er i en situasjon der det ikke er praktisk eller økonomisk mulig å foreta en slik utskiftning.

Fiskebåtredernes Forbund vil understreke at klimagevinsten ved å ta nye kjølemedier i bruk er enda et argument for å stimulere til en fornying av fiskeflåten. Forbundet vil gjenta vår oppfordring til Fiskeri- og kystdepartementet om å følge opp de tiltakene som Fiskebåtredernes Forbund har spilt inn den siste tiden.

Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig at norske myndigheter bør vurdere tiltak for å stimulere rederier til å legge om til å bruke CO2 eller NH3 som kjølemedie. Aktuelle tiltak kan for eksempel være tilskuddsordninger, eller rente- og avdragsfrie lån i en periode. Forbundet vil samtidig vise til de positive erfaringene med NOx-fondet, der innbetalt NOx-avgift direkte benyttes til utslippsreduserende tiltak. Fiskebåtredernes Forbund mener at norske myndigheter bør vurdere en lignende modell når det gjelder arbeidet for å redusere bruken av skadelige kjølemedier, og vil konkret foreslå at dagens avgifter på kjølemedier avsettes til en tilskuddsordning.

Fiskebåtredernes Forbund mener at et konstruktivt samarbeid for å redusere bruken av skadelige kjølemedier i fiskeflåten vil være et av de mest målrettede tiltakene som kan iverksettes i Norge for å redusere utslippene av klimagasser.