-Nå er tiden inne for å gjøre noe med kvotetakene for den største kystflåten. Vi må hele tiden gi fiskeflåten mulighet for å tilpasse seg til ressursgrunnlaget, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
- Dette gir den enkelte fisker økt valgfrihet til å tilpasse driftsgrunnlaget til det en selv finner mest lønnsomt, sier Aspaker.

Fiskebåt har gått inn for økt anledning til strukturering i kystflåten over 11 meter.

Kvotetak regulerer hvor stor kvote som kan tildeles ett fartøy, og disse har vært justert flere ganger siden innføringen av strukturkvoteordningen i takt med utviklingen i fartøygruppene. På denne måten tilpasses fiskeflåten til ressursgrunnlaget, på fiskerinæringens premisser. Norges Fiskarlag har bedt om at det åpnes for høyere kvotetak og større grad av likebehandling i de ulike flåtegruppene.

Kystflåten er den største gruppen fiskefartøy i antall, og spiller en nøkkelrolle i næringslivet mange steder langs kysten. Fartøyene har ulike driftskombinasjoner, forskjellig driftsmønster og størrelser. I høringsnotatet er det derfor flere alternative forslag til kvotetak, og høringsinstansene bes om å komme med innspill.

Departementet ber samtidig om synspunkt på fylkesbindingene for konvensjonell havfiskeflåte (ved salg av fartøy for framtidig drift) og om avkortingsreglene ved strukturering i ringnotflåten.

- Jeg vet at dette er saker som engasjerer mange langs kysten, og jeg håper på mange gode innspill, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.