Av vedtakene går det blant annet fram at Fiskebåt Nord mener at forskningen på flere viktige bestander er på et altfor lavt nivå. På grunn av økonomi har HI kuttet ut viktige forskningstokt de siste årene, og dette kan skade ressursforskningen i årevis. Mangelfull forskning øker usikkerheten og tilliten til kvoterådgivningen, og fører til at mange fiskeressurser i norske farvann blir underutnyttet. Det er også viktig å øke kunnskapen om sjøpattedyrenes rolle i økosystemene, og forvaltning av disse bestandene.

Endringer i klimatiske forhold de siste årene har endret utbredelsen av bestandene, blant annet ved at makrell og kolmule kommer inn i Barentshavet. Slike endringer kan føre til fortrengning av andre arter, og det kan medføre endringer i beitepresset på byttedyrarter. Det er et stort behov for økt forskingsinnsats på disse problemstillingene, og det er ikke sikkert at dagens forskningsmodeller er de som kan gi oss svarene vi har behov for.

Fiskebåt Nord mener økt satsing på ressursforskning er en god investering for fremtiden, både for fiskerinæringen og Norge.

Fiskebåt Nord uttaler seg også om forvatlningen av den voksende snøkrabbebestanden i Barentshavet og om forholdet mellom seismikk og fiskeri.

Selfangst
Fiskebåt Nord viser til at Regjeringen i statsbudsjettet for 2015 foreslår å fjerne statstilskuddet til norsk selfangst. Beskatningen av sjøpattedyr har bred støtte i sjømatnæringen. Fangst av sjøpattedyr er også viktig i en økosystembasert og bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser.
Fiskebåt Nord er enig i målsettingen om å utvikle en lønnsom selfangstnæring, men konstaterer at det fortsatt er et stykke igjen før næringen kan stå på egne ben. De siste par årene har det imidlertid vært en positiv utvikling i næringen, og verdien av fangsten er økt gjennom produktutvikling, økt bearbeiding ombord og markedstiltak. Fiskebåt Nord mener at det må arbeides for å åpne for eksport av slike etterspurte produkt som sel og hval. Fiskebåt Nord mener at de iverksatte og planlagte tiltakene i løpet av relativt kort tid vil kunne redusere behovet for tilskudd.
Det er viktig å videreføre tradisjonen og kompetansen som finnes i næringen, men Fiskebåt Nord frykter at kompetansen på kort tid vil være tapt dersom forslaget om å fjerne tilskuddet til næringen blir vedtatt. Fiskebåt Nord mener at tilskuddsordningen i 2015 bør videreføres på samme nivå som i 2014.

I uttalelsen om fiskeri- og næringspolitiske spørsmål behandles også den økonomiske rammevilkårene for sjømatnæringen, aktuelle strukturspørsmål i flåten, behovet for energieffektive reguleringer og markedsspørsmål.