Norge bruker 3,2 milliarder årlig på marin forskning, hvorav 2 milliarder er finansiert av det offentlige. Det gjør oss til en betydelig forskningsnasjon internasjonalt.

- Vi må bli bedre til å prioritere forskningsmidlene og sørge for at forskning munner ut i innovasjon og næringsutvikling, enten det handler om å modernisere den tradisjonelle fiskeindustrien, utvikle en bærekraftig oppdrettsnæring eller å utvikle helt nye næringer basert på marine råstoffer, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Masterplanen for marin forskning skal bygge på regjeringens langtidsplan for forskning der havet og de marine næringene er ett av de prioriterte områdene.
- Norge har behov for å bygge opp nye kunnskapsbaserte næringer. Marin sektor er pekt ut som en av de næringene hvor Norge kan være verdensledende med et potensial for økt verdiskaping. Forskning og utvikling vil være helt avgjørende for å utnytte dette potensialet, sier fiskeriministeren.

Masterplanen skal danne grunnlag for prioriteringer innen havbruksforskningen, ressurs- og økosystemforskningen og forskning som kan skape grunnlag for nye marine næringer. Planen blir sentral for å følge opp forskningsdelen av den kommende Havbruksmeldingen og det videre arbeidet med Sjømatindustriutvalgets rapport.

- Jeg ønsker god kontakt med næringen og forskningsmiljøene i tiden fremover for å høre hva de mener vi bør prioritere innen det marine forsknings- og innovasjonsområdet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Departementet har opprettet en nettside for innspill.
Departementet tar sikte på å legge fram masterplanen høsten 2015.