Dette går fram av en høringsuttalelse fra Fiskebåt om endringer i reguleringen av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportforskriften) og bestemmelsene om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport. Departementet foreslår at markedsavgiften for laks, ørret og pelagisk fisk settes til 0,4%, alternativt 0,5%, og at satsen for de øvrige fiskeslagene opprettholdes på 0,75%.

Fiskebåt mener at dersom avgiften skal reduseres, må den reduseres for alle grupper, også for hvitfisk, herunder også konvensjonell sektor, reker og skalldyr. Det er flere argumenter for å redusere avgiften, blant annet at det samlede avgiftstrykket på næringen allerede er for stort. I tillegg har næringen ikke lenger de ekstraordinære markedsutfordringene som den sto overfor etter finanskrisen. Fiskebåt mener samtidig at en reduksjon av avgiften til 0,4% innebærer en for stor endring i en omgang. En reduksjon til 0,5% for samtlige grupper vil være mest fornuftig. Dette vil føre til at Sjømatrådet får nødvendig stabilitet og fortsatt kan bidra positivt til omsetningen av norsk sjømat i utlandet.

Differensiert avgift?
Dersom departementet velger en modell med differensiert markedsavgift mener Fiskebåt at det må være en forutsetning at felleskostnader fordeles etter en nøkkel som tar utgangspunkt i de enkelte gruppenes omsetning ved lik avgift, slik at for eksempel hvitfisk blir belastet ut i fra omsetningen fra 0,5% avgift. Inntekten utover 0,5%, dvs. 0,25% må i så fall gå direkte inn på markedsføringsbudsjettet til den aktuelle gruppen. Det kan ikke være slik at hvitfisk må ta en større del av felleskostnadene fordi laks og pelagisk får en lavere avgift.

Støtter endring i valgreglene
Fiskebåt har tidligere tatt til orde for endringer, og har blant annet ment at fangstleddet har vært for dårlig representert i Sjømatrådets styre. Fiskebåt støtter departementets forslag om at begrensningen i hvilke organisasjoner som skal kunne foreslå medlemmer til styret fjernes, og at det ikke legges begrensninger på hvem departement kan oppnevne, med unntak av forutsetningen om at styret skal være representativt for fiskeri- og havbruksnæringen.

Fiskebåt er positiv til at departementet vil at Fiskeeksportlovens bestemmelse om at styret i Sjømatrådet skal være representaivt for fiskeri- og havbruksnæringen skal ligge fast. Den brede forslagsretten vil være med på å sikre at dette vilkåret oppfylles. Et representativt styre er viktig for Sjømatrådets legitimitet, samtidig som det i seg selv er med på å sikre den nødvendige kompetansen.