Fiskebåtredernes Forbund viser i brevet tilm Fiskeri- og kystdepartementet til tidligere korrespondanse om kompensasjon for manglende muligheter til å fiske lodde ved Island som Norge er tildelt som en del av Smutthullavtalen. Forbundet har ment at både manglende muligheter til å fiske de tildelte kvotene, og at det ikke blir gitt loddekvote, bør være grunnlag for slik kompensasjon, og departementet har gitt sin tilslutning til dette synet.

Fiskebåtredernes Forbund viser til at spørsmålet om kompensasjon for manglende loddefiske i islandsk sone i sesongen 2008/2009 ble diskutert med Fiskeri- og kystdepartementet på vårparten i år. I utgangspunktet var det avsatt en loddekvote gjennom Smutthullavtalen på 14.592 tonn som skulle kompenseres. Departementet aksepterte imidlertid et fradrag på 4.704 tonn på grunn av et norsk ”overfiske” i sesongen 2007/2008. Årsaken til ”overfisket” var at endelig TAC ble satt lavere enn foreløpig TAC.

Fiskebåtredernes Forbund anbefalte at Norge skulle gis kompensasjon ved å utvide bunnfiskkvoten i islandske farvann med 250 tonn, samt at Norge fikk overført den islandske kvoten av reker i 3L på Flemish Cap (334 tonn). Resultatet av forhandlingene mellom Norge og Island ble at Norge ble tildelt den islandske rekekvoten på 334 tonn i 3L ved Flemish Cap.

Fiskebåtredernes Forbund konstaterer at det er lite som tyder på at Norge får anledning til å fiske smutthullkvoten av lodde på 18.031 tonn ved Island i sesongen 2009/2010. Forbundet vil i den forbindelse gi uttrykk for at forbundet fortsatt mener at dette bør kompenseres med den islandske rekekvoten i 3L ved Flemish Cap, samt gjennom en økning av bunnfiskkvoten ved Island. Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig at det vil kunne være i norsk interesse å få adgang til islandsk sone for å kunne fiske norske uerkvoter i Irmingerhavet.

Fiskebåtredernes Forbund vil foreslå at Fiskeri- og kystdepartementet allerede nå signaliserer de norske kravene overfor Island, slik at Island kan ta høyde for dette i sine reguleringer av fiskeriene.