Økonomiske rammevilkår
Fiskeflåten krev ikkje særbehandling i forhold til andre næringar, men likebehandling når det gjeld økonomiske rammevilkår. Han nemnde blant anna
-Me ønskjer å kunne strukturera og effektivisera på same måten som i andre næringar, enten det gjeld havbruk, energi eller landbruk. Berre på denne måten sikrar me lønsemd og konkurransekraft i næringa. Og berre på den måten kan me halde i gang arbeidsplassar langs kysten, om bord i båtane og i anlegg på land, sa Halstensen mellom anna.