- Den viktigste rammebetingelsen for fiskerinæringa er robuste og sunne fiskebestander. Gjennom omfattende havforskning, langsiktige forvaltningsstrategier og forutsigbare rammevilkår har vi klart å bygge opp sterke bestander som gir grunnlag for et rikt fiskeri, sa Berg-Hansen.

Hun la i sitt innledningsforedrag vekt på at god bestandsforvaltning også kan kaste av seg ved at energiforbruket blir lavere per tonn fisk som høstes, og at driftsmarginene dermed øker. Dette er et viktig bidrag for å redusere utslippene av klimagasser fra fiskeflåten.

- I tillegg kan fornying av flåte og gjennom teknologiske nyvinninger og redskapsutvikling i seg selv bidra til en skånsom beskatning, klimavennlig drift og høyest mulig langsiktig lønnsomhet. Det er mulig å nå flere mål samtidig. Vi har allerede sett at innsatsen for å redusere kapasiteten i flåten har bidratt til stadige reduksjoner i utslippene av CO2 og NOx. Dette gjør meg optimistisk med tanke på de fremtidige utviklingen i fiskeflåten, sa fiskeri- og kystministeren blant annet.