Medlemsmøtet valde også eit utval som skal gi råd i spørsmål som speielt vedrører Stor kyst. Medlemmer er Jan Petter Børresen, Sigvald Berntsen, Håkon Matre og Svein Roger Karlsen.

Fiskebåt har i det siste fått over 20 nye medlemmer innan Stor kyst, og på møtet deltok rundt 15 representantar. Frå Fiskebåt deltok styreleiar Jonny Berfjord, nestleiar Valter Rasmussen, administrerande direktør Audun Maråk og dei fleste av medarbeidarane i Fiskebåt-administrasjonen.

Tema for møtet var mellom anna:

-representasjon i Fiskebåt-styret
-utviding av staben i Fiskebåt
-prinsipp for refordeling av ufiska kvantum
-stenging/opning av felt
-andre reguleringsspørsmål
-strukturordningar