Fiskebåtredernes Forbund mener det russiske overfisket av torsk og hyse i Barents-havet, sammen med EUs fiskeriforvaltning og overfiske i Nordsjøen, representerer en betydelig trussel for norsk fiskerinæring. Globalt utgjør ulovlig, urapportert og uregu-lert fiske (UUU fiske) vår tids største utfordring i fiskeriene. Det er derfor viktig at ar-beidet mot UUU fisket har høy prioritet.

Fiskebåtredernes Forbund vil gi honnør til Regjeringen for et godt politisk arbeid i tilknytning til det russiske overfisket i Barentshavet, både i oppfølgingen av allerede initierte prosesser, og i form av nye tiltak. Fiskeri- og kystministeren har arbeidet ak-tivt både bilateralt og i internasjonale fora, og dette er fulgt opp gjennom politiske samtaler som utenriksministeren og statsministeren har hatt med kolleger. Regjering-en har dermed gitt saken den prioritet som Fiskebåtredernes Forbund har etterlyst i flere år.

Fiskebåtredernes Forbund har foreslått at fartøyer som leverer fangst i Norge må fremlegge dokumentasjon på at fangsten er fisket i tråd med regelverket og avregnet fartøyets kvoter. Forbundet er positiv til at dette forslaget er inkludert i Regjeringens strategi mot UUU fiske. Tiltaket vil kunne forebygge at ulovlig fisk landes i Norge, og bør utvides til å omfatte alle land som tar imot fisk fra Barentshavet. Fiskebåtredernes Forbund gjorde i desember 2006 myndighetene oppmerksom på at norske havner da trolig var landingssted for ulovlig fanget russisk fisk i russisk sone. I slike situasjoner er det viktig å følge opp tiltakene i regjeringens strategi mot ulovlig fiske med praktisk handling. Det vil i dette tilfellet si dokumentasjon og kontroll ved landing. Forbundet konstaterer at avtalen om fangstrapportering og havnestatskontroll i NEAFC sist høst vil være et viktig instrument for å kontrollere landinger.

Fiskebåtredernes Forbund vil vise til at meldinger fra havet og beregninger fra Kyst-vakten indikerer at myndighetenes tiltak fortsatt ikke har redusert det russiske over-fisket av torsk og hyse i Barentshavet. Det skal imidlertid ikke utelukkes at innsatsen har hindret en videre oppbygging av det ulovlige fisket. Det synes samtidig å være en økende tendens til at ulovlighetene gjennomføres i russisk sone hvor kontrollen synes å være fraværende.

Fiskebåtredernes Forbund mener at Norge må ha en alternativ strategi i forhold til avtalepartnere til fellesforvaltede bestander som neglisjerer sentrale deler av forvalt-ningssamarbeidet. Mens EU har gjennomført flere tiltak i forhold til makrellforvalt-ningen, har Russland til nå vist liten vilje og evne til å følge opp avtalte tiltak. Fiske-båtredernes Forbund har foreslått opprettelse av sjekkpunkt for all fangst som fiskes i Barentshavet, og økt bruk av inspektører om bord i fartøyene. Forbundet har også fo-reslått at lisensplikt i Svalbardsonen blir vurdert.

Videre har Fiskebåtredernes Forbund tatt til orde for at konsekvensene av et landingsforbud av russiskfanget torsk i Norge og EU bør utredes, i alle fall et landingsforbud knyttet til fangster hvor selger ikke kan dokumentere at fangsten er tatt innenfor lovlig fastsatte kvoter. Konsekven-sene av en oppsigelse av kvoteavtalen mellom Norge og Russland bør også utredes, slik at vi er kjent med alternativene vi står overfor. Forbundet har sågar foreslått at Norge bør vurdere om vi skal gripe inn overfor skip som går i transitt med fisk gjen-nom norsk økonomisk sone, herunder fiskevernsonen rundt Svalbard. Lovhjemmelen for slik inngripen er kanskje svak i henhold til internasjonal rett, men kanskje kan norsk inngripen mot lasteskip som frakter fisk gjennom norsk sone bidra til å skape ny folkerett. I forlengelsen av NEAFC avtalen kan Norge samtidig arbeide for adgang til inspeksjoner av transportskip i internasjonalt område.

Fiskebåtredernes Forbund mener disse og andre tiltak trenger et forum for drøftelser og analyser. Forbundet er tilfreds med at Regjeringen fulgte opp representantskapets vedtak i fjor om å opprette en arbeidsgruppe til å drøfte tiltak mot UUU fiske gjennom å kalle inn til et kontaktmøte mellom næringen og myndighetene sist sommer. Slike møter bør avholdes jevnlig, da bekjempelse av UUU-fiske er en kontinuerlig prosess.

Til syvende og sist er det lite hjelp i strategier, avtaler og tekniske reguleringsbe-stemmelser dersom ikke disse gjennomføres i det praktiske liv på havet, og i den praktiske kontrolloppfølgingen i relevante landingshavner. Fiskebåtredernes Forbund vil derfor oppfordre Regjeringen om å holde et enda høyere trykk i arbeidet mot UUU fiske i 2007, og da særlig fokusere på praktiske gjennomføringstiltak både nasjonalt og internasjonalt.