Norges Fiskarlag har sendt brev til både Justis- og Forsvarsdepartementet der det uttrykkes alvorlig bekymring knyttet til at innfasingen av de nye redningshelikoptrene stadig utsettes. Hendelsen på Sola i slutten av november i fjor, hvor et av de nye redningshelikoptrene veltet under testkjøring på bakken innebærer trolig en ytterligere utsettelse av innfasingen og dette skaper betydelig usikkerhet om redningsberedskapen, heter det i brevet.

Bekymringsfullt
I brevet påpekes det at fiskerne er opptatt av at det finnes nødvendig beredskap for de som har sitt virke på havet. Det er derfor positivt at redningshelikoptrene skal byttes ut med moderne maskiner med større kapasitet. Helikopterkapasiteten utgjør den viktigste beredskapen for de som har sitt virke på havet, der også tidsfaktoren i de kalde nordlige farvann er avgjørende for utfallet av hendelsen.

Også NH 90-problem
I brevet blir det vist til at det er en uavklart situasjon i forhold til redningshelikoptrene. Innfasingen av de nye kystvakthelikoptrene er betydelig utsatt. Opprinnelig var planen at disse maskinene skulle fases inn i perioden 2005-2008. Til NRK Nordland uttaler stabssjef i Kystvakten Morten Jørgensen 29. desember 2017 at de nye helikoptrene heller ikke vil dekke det behovet Kystvakten har.

Etterlyser en plan
At innfasingen er så strekt forsinket, samt Kystvaktens egne uttalelser om at NH 90 ikke vil komme til å dekke det innmeldte behovet, er svært urovekkende. I brevet ber Fiskarlaget om at det ansvarlig departement, utarbeider en konkret og forpliktene plan om alternativ beredskap inntil de nevnte kapasitetene er i operativ tjeneste.