Fiskebåt peker på at et av hovedmålene med norsk svalbardpolitikk er ”konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten” (sitat stortingsmeldingen). For å kunne håndheve norsk suverenitet over Svalbard og tilstøtende havområder, er det viktig å ha norsk aktivitet på øygruppen. De norske bosetningene er konsentrert til Ny-Ålesund og Longyearbyen og utgjør en svært liten del av landområdet. Norske fiskefartøy fisker store deler av året i Svalbardsonen, også innenfor Svalbards territorialfarvann.

Fisket viktig for nordområdepolitikken
Fisket har tradisjonelt vært den største næringsaktivitet ved øygruppen og det norske fisket har bidratt til å legitimere norsk suverenitet. Fiskebåt mener derfor det er viktig å ta tilbørlig hensyn til fiske når en utformer norsk nordområdepolitikk. Fiskeflåten har kompetanse og materiell for å holde risikoen for miljøskadelige uhell på et minimum. Området har relativt få redningsressurser, men en moderne fiskeflåte er også en redningsressurs å regne med dersom ulykken først er ute.

Nye restriksjoner
Fiskebåt viser til at havreketrålflåten har en betydelig aktivitet innenfor Svalbards territorialfarvann. Av viktige rekefelt kan det nevnes Isfjorden, Forlandssundet, flata, Hinlopenstredet og inntil nylig også i Kongsfjorden. Reketrålflåten har de siste årene slitt med lønnsomheten i fisket. I tillegg har flåten fått restriksjoner som rammer utøvelsen av fiske ved Svalbard. Forbud mot bruk av annen olje enn marine diesel i verneområdene på Nordaustlandet, samt forslag om utvidelse av dette forbudet til å gjelde 3 verneområder i vest, medfører at alle fartøy må gå over fra MSD til den dyrere marine dieselen, for å få drifte i området. MSD er et oljedestillat som er langt mindre skadelig enn tungolje som benyttes av større cruiseskip, og i kulltrafikken til og fra Svea. I forslaget fra Sysselmannen ble det foreslått å opprette korridorer for denne trafikken, mens det ikke ble foreslått noen former for tillempninger for reketrålflåten.

Kongsfjorden stengt
Ledelsen på den statseide forskningsstasjonen i Ny-Ålesund, ba for noen år siden om fredning av deler av Kongsfjorden fordi rekefisket forstyrret forskningsarbeidet. Problemet var at bøyer som var satt ut i fjorden kunne forsvinne, samt at følsomme instrumenter for måling av luftforurensning kunne bli påvirket av aktiviteten. Resultatet ble at rekeflåten ble fortrengt fra fjorden med de kostnader dette har hatt for flåten.

Fiskeflåten må prioriteres
Fiskebåtredernes Forbund mener det er viktig at regjeringen også tar hensyn til fiskeflåtens bruk av farvannene ved Svalbard. Forbundet er uroet over en utvikling i retning av stadig strengere restriksjoner som rammer fiskeflåten og frykter at dette på sikt vil redusere det norske nærværet og dermed skade norsk nordområdepolitikk. Forbundet krever derfor at fiskeflåtens interesser i fremtiden må bli prioritert slik at norsk næringsvirksomhet opprettholdes. En reduksjon av det norske nærværet er ikke i Norges interesse, skriver Fiskebåt i høringsuttalelsen til Justis- og politidepartementet om Svalbard-meldingen.