Fiskebåt skriver at forslaget fra regjeringen er overraskende fordi det har vært bred politisk enighet om å videreføre statsstøtten til selfangsten. Og enda mer overraskende for næringsaktørene som har investert i tiltro til stabile rammebetingelser for selfangsten.

Fiskebåt viser til at beskatningen av sjøpattedyr har bred støtte i sjømatnæringen. Fangst av sjøpattedyr er også viktig i en økosystembasert og bærekraftig forvaltning av norske marine ressurser. Fiskebåt er enig i målsettingen om å utvikle en lønnsom selfangstnæring, men konstaterer at det fortsatt er et stykke igjen før næringen kan stå på egne ben. De siste par årene har det imidlertid vært en positiv utvikling i næringen, og verdien av fangsten er økt gjennom produktutvikling, økt bearbeiding ombord og markedstiltak. Fiskebåt mener at de iverksatte og planlagte tiltakene i løpet av relativt kort tid vil kunne redusere behovet for tilskudd.
Fiskebåt mener dessuten at det er viktig å videreføre tradisjonen og kompetansen som finnes i næringen, men frykter at kompetansen på kort tid vil være tapt dersom forslaget om å fjerne tilskuddet til næringen blir stående.

Fiskebåt ber derfor Stortinget om å videreføre tilskuddsordningen i 2015 på samme nivå som i 2014. I 2014 ble det gitt tilskudd på 8 mill. kroner til fartøyleddet, 1,5 mill. kroner til mottaksleddet, samt 2,5 mill. kroner til enkeltprosjekter for å øke lønnsomheten i næringen.

Fiskebåt er positiv til å delta i drøftelser med myndighetene om hvordan næringen raskest mulig vil kunne utvikle seg til en lønnsom næring, med en gradvis reduksjon av tilskuddsnivået.