Mer kunnskap nødvendig

I et brev til havforskningsinsituttet presiserer Fiskebåtredernes Forbund at Fiskebåt er svært opptatt av å øke kunnskapen om snabeluerbestanden i Norskehavet, og forbundet har opp igjennom årene tatt flere initiativ overfor Havforskningsinstituttet for å kartlegge utbredelsen av snabeluer i Norskehavet. Forbundet er enig i at det vil være svært uheldig dersom det periodisk foregår et stort internasjonalt fiske på en bestand som normalt oppholder seg i norske områder. Dette vil svekke arbeidet med å bygge opp igjen snabeluerbestanden, og det vil gå utover norske fiskere. Samtidig vil det være uheldig dersom norske havforskere undervurderer styrken til snabeluerbestanden, og påfører norske fiskere strenge bifangstregimer i norske områder som hindrer en fornuftig utøvelse av fisket etter andre fiskeslag. Det vil også være uheldig dersom det antas at snabeluerbestanden i Norskehavet tilhører den Norsk-arktisk snabeluerbestanden, og dette ikke er tilfelle, heter det i brevet til Havforskningsinstituttet.

Entydig?

Fiskebåtredernes Forbund mener samtidig det ikke er fornuftig å trekke en så entydig konklusjon som det Havforskningsinstituttet gjør med utgangspunkt i utviklingen i årsklassestyrken for eldre snabeluer i Havforskningsinstituttets bunntråltokt om høsten. Det er riktig at det er et markert fall i årsklassestyrken til fisk som er 9 år og eldre etter 2003. Ser vi imidlertid på årsklassestyrken til snabeluer som er mellom 5 og 8 år noen år tidligere, finner vi en nesten tilsvarende sterk reduksjon i disse årsklassestyrkene etter 1999. Dette kan indikere at reduksjonen i de eldste årsklassene (9 år og eldre) etter 2003 har sin naturlige årsak, og ikke skyldes større utvandring av snabeluer til Norskehavet, skriver Fiskebåtrdernes Forbund blant annet.