Grimstad sa at priskurven oppover for torsk eventuelt ikke blir like bratt som nedgangen.
Samtidig utnevnte Grimstad seien til "kronprinsen" i hvitfisk. Han sa at prisene på sei trolig vil holde seg godt framover.