- Beskyttelsen av de nye korallområdene er viktig i arbeidet med å ta vare på verdifulle marine leveområder og biologisk mangfold. Dette er sentrale prinsipp i den nye havressursloven. Tiltaket vil også være et bidrag til regjeringas mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Med disse tre nye områdene vil totalt åtte korallområder være beskyttet mot bunntråling. I tillegg kommer den generelle aktsomhetsplikten som fiskerne er pålagt ved fiske i nærheten av korallforekomster.

Koraller er saktevoksende dyr som danner komplekse revstrukturer hvis de får vokse uforstyrret. Korallrev er gode habitater for både fisk og andre fastsittende og frittlevende marine organismer. Korallrevene tiltrekker seg et stort antall arter, og er således kjennetegnet av høyt biologisk mangfold.

De nye områdene som nå blir beskyttet har også stor verdi i forsknings- og overvåkingssammenheng, både for å forstå mer av økosystemene i havet og for å kunne følge med på effekter av klimaendringer og forsuring av havet, som koraller trolig er spesielt sårbare for. Området ”Korallen” ved Sørøya i Finnmark er dessuten verdens nordligste kjente korallrev.