Oljeselskapet Total E&P Norge AS hadde fra mai til september alt for høye utslipp av olje fra renseanlegget for kaks på Martin Linge-feltet. Miljødirektoratet har endret tillatelsen slik at behandling av kaks med påfølgende utslipp ikke lenger er tillatt.

Det var første gang Miljødirektoratet ga tillatelse til utslipp offshore av oljeholdig kaks renset med teknologien Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC) i forbindelse med boring av sju brønner på Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Miljødirektoratet mente det var forsvarlig å sette i gang begrenset utprøving av denne renseteknologien med de kravene vi stilte til rensegrad og miljøovervåking, også basert på erfaringer med teknologien på engelsk sektor.

Total kunne i løpet av borekampanjen slippe ut kaks med 0,05 prosent oljevedheng etter rensing, til sammen 1980 kilo olje til sjø.

Miljødirektoratet har månedlig sjekket Totals utslippsrapporter. Med unntak av oppstartsproblemer i februar og mars, har rapportene vist at grensene i tillatelsen har vært overholdt.

Nye analyser i høst viste imidlertid opptil ti ganger høyere utslipp enn tillatt. Total slapp ut rundt 6000 kilo olje fram til de stanset behandlingen i september.

- Total varslet oss om overutslippet av olje i oktober da de nye analyseresultatene kom. Vårt tilsyn rett etterpå avdekket alvorlig brudd på virksomhetens kontroll med utslippene, sier fungerende avdelingsdirektør Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Ikke helhetlig måleprogram

-Det er ikke overenstemmelse mellom målingene som tredjepart har utført som kontroll, og de målingene som er utført offshore og er rapportert inn underveis til Miljødirektoratet. Dette skal skyldes manglende kvalitetssikring av resultatene offshore, mot analyser gjort av tredjepart, heter det på Miløjødirekroratets nettsider.

- Vi ser alvorlig på at Total ikke har hatt et helhetlig måleprogram, slik de var pålagt. Sammen med utilstrekkelig oppfølging av underleverandør, er det noe av årsaken til de alvorlige bruddene på tillatelsen. Vi varsler nå Total at vi vil endre tillatelsen slik at rensing og utslipp av kaks ikke lenger er tillatt på Marting Linge-feltet, sier Ingvild Marthinsen.

Dersom Total på et senere tidspunkt ønsker å starte opp anlegget for kaksrensing, må de søke Miljødirektoratet på nytt. Da må de dokumentere hvilke planer, tiltak og målinger som skal sikre at miljøkravene blir overholdt.