Her er glimt frå debatten:

-Regjeringen kan ikke vite bedre enn en samlet norsk fiskerinæring hva som er best for næringen, sa styreleder i Norske Trålerrederiers Forening, Eivind Volstad. Næringen har brukt 20 år på å samle seg om at tidsuavgrensede kvoter er det eneste alternativet i strukturpolitikken, sa Volstad. -La oss slippe å måtte bruke 20 nye år på videre diskusjon, sa Volstad blant annet.

Arnljot Haugen:-Lytt til en samlet næring i struktursaken.

Åge Remøy:- Eg trur på dialog når eg høyrer ministeren. Vi respekterer Soria Moria-erklæringa, men då må regjeringa også lytte til næringa. Tilbakeverkande kraft i strukturpolitikken heilt uakseptabelt.

Rita Kristina Sævik: -Ikkje skræm ungdommen bort frå fiskerinæringa ved negative politiske utspel, blant anna i NOx-saka.

Audun Maråk: -Arbeidarpartiet har vore hovudarkitekten bak strukturpolitikken som har gjort fiskeflåten subsidiefri. Håper på breitt forlik om strukturpolitikken.
Honnør til fiskeriministeren, fungerande og fast, for innsatsen mot UUU-fiske. Kva gjer regjeringa for å få EU til å avvikle nettolønsordninga?
Strukturbehovet blir auka ved avgiftene som blir pålagt og favorisering av konkurrerande næringar.

Geir Ove Ystmark, FHL: -Bred enighet i næringen om hva som er nødvendige strukturtiltak.Optimist når fiskeriministeren sier at det er nødvendig med et bredt parlamentarisk grunnlag for strukturpolitikken. Kritiserte den ferske fempartsavtalen om norsk vårgytende sild.

Hallgeir Holmeset: -Særfrådraget må opp til 150.000 kroner.

Gunnar Sævik: -NOx avgifta må endrast

Jan Kristiansen:-Eg er ekte kystfiskar og likar meg godt her på havfiskeflåtens møte!

Yngve Myhre:-Bedre dialog med næringen nå gir håp om fornuftige vedtak. Honnør til Helga Pedersen for kampen mot UUU-fiske og til regjeringen for markeds- og miljøinnsats. Havbruk: 4000 kubikk var lenge maksgrense for konsesjon. Frislippet på 1990-tallet og fornuftige ordninger har gitt kjempesuksess for havbruk.
AP innførte tidsuavgrensa strukturkvoter for småtrål i 1999 uten debatt.
Vi må få forutsigbare og sammenlignbare vilkår med andre naturbaserte næringer.

Agnar Lyng:-Positiv utvijkling i Sogn og Fjordane på grunn av strukturtiltak sidan 2003.

Ola Helge Holmøy:-Vi har ikkje stabilitet i rammevilkåra. Oppmoda statsråden til dialog.

Ola Olsen:-Hvorfor forlater regjeringen samarbeidet med næringen i sildeforhandlingene? Kampen for å holde oppe selfangst- og hvalfangstmiljøene viktig. EU-vedtak om selskinn katastrofalt for norsk selfangstnæring.

Inge Halstensen:-Fiskeflåten i Norge det einaste næringssegmentet i Europa som ikkje har ei strukturordning.
NOx:
-Dersom det finst teknologi skal vi ta han i bruk.

Sildeavtalen:
-Vi taper mykje på å vere konfliktløysande.
Island utnyttar Norges ønske om avtale kynisk i forhandlingane

Vi er ikkje notoriske motstandarar av politikken til regjeringa. Nemnde saker der næringa er på linje med næringa:
Stabilitet i ressursfordelinga
Kampen mot UU-fiske
Forvaltingsplan for Barentshavet
Løysing på vanskelege marknadsspørsmål

Geir Lundberg: Urolig for konsekvensene av NOx-avgift og dårlig strukturpolitikk.
Politikarar: -Lytt til næringen!

Øystein Sandøy: -Ikkje bit på tøys i Fiskaren om fiskeripolitikk! Vi er ei heilt vanleg næring, som driv ærleg arbeid.

Reidar Nilsen: -Fiskeriminister, der du hører her vil du få høre om reiser rundt i hele kyst-Norge. Har stor tro på at statsråden vil finne finne løsninger. Soria Moria-erklæringen ikke til hinder for å gå inn på de løsningene vi i fiskerinæringen ber om.

Jonny Caspersen:-Viktig at regjeringa satser på havfiskeflåten. Rekeflåten viktig observasjonspost for myndighetene i tillegg til å drive fiskeri. Hvilke andre næringer må tåle en avgift (NOx) på 10-20 prosent av driftsgrunnlaget?
Har likevel tro på gode løsninger når jeg hører på statsråden.


Statsråd Dag Terje Andersen i sluttinnlegg: Forutsigbare rammevilkår er vårt mål!
-61 prosent av totalkvoten for norsk vårgytende sild ikke noen dårlig løsning. Men vanskelige vurderinger i slutten av forhandlingene.
Kan ikke garantere bredt parlamentarisk forlik i struktursaken, men det er ambisjonen.
Vil ta opp igjen spørsmålet om fiskebåtae kan brukes i oljeberedskapen og tar med videre opplysningen om mangelen på teknologi for å redusere NOx-utslipp fra fiskeflåten.

Det viktigste verktøyet er å samtale om sakene.