Dermed spissar striden seg til. Spørsmålet blir no kva Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget landar på når komiteen skal levere si tilråding innan 8. mai. Bakgrunnen er at fire FRP-representantar har kome med framlegg i Stortinget om at ubåten, som truleg inneheld 65 tonn kvikksølv, må hevast.

Fiskebåtredernes Forbund foreslo under høyringa i Transport- og kommunikasjonskomiteen at departementet lyser ut både heving og tildekking på anbod, slik at fleire alternativ for heving kjem fram. Fiskebåt ønskjer heving av ubåten for å sikre miljøet i havet.

I vedtaket frå Senterpartilandsmøtet i helga heiter det mellom anna at styresmaktene " ikkje kan gå på akkord med mattryggleiken i havet". Senterpartiet meiner det er påvist at den nødvendige teknologien for heving er på plass, slik at ubåtvraket kan hentast opp utan at det miljøfarlege kvikksølvet lek ut. Vedtaket var så og seie samrøystes.

Hordaland Arbeidarpartis vedtak om Fedje-ubåten var samrøystes, og lyder slik:
"I 62 år har det ligget en u-båt som var lastet med 65 tonn kvikksølv på bunnen utenfor Fedje. Håndteringen av denne miljøbomben er en faglig utfordring, men det er også en stor nasjonal politisk utfordring.

Regjeringens beslutning om å dekke til vraket og 30 mål kvikksølvforurenset havbunn med olivinsand og grus på toppen, er basert på en faglig utredning fra Kystverket som vurderer risikoen ved heving som for stor.

I ettertid har vurderingene av risikoen ved hevingsalternativet blitt trukket sterkt i tvil av tunge fagmiljøer innenfor undervannsteknologi og av bergingsfirmaer. Kritikken mot Kystverkets vurderinger fremstår som velbegrunnet og faglig sterk. . I Bergen har vi Norges, og kanskje verdens fremste ekspertise på undervannsteknologi. Samlet har Hordaland en av de sterkeste og mest komplette maritime klynger i verden.

Kravet om at u-båten må heves har bred støtte i fylket vårt og langs kysten.

Hordaland Arbeiderparti beklager at regjeringen står fast på vedtaket om å ikke heve U-864 .

Det må snarest settes i gang en ny utredning av hevingsalternativet".