Etter ein engasjert debatt blei følgjande vedtatt:

"Generalforsamlingen i Aalesunds Rederiforening vil igjen vise til at områdene utenfor Møre og Trøndelagskysten har noen av de rikeste gyteområdene i verden for viktige kommersielle bestander. Områdene er samtidig viktige fiskefelt for store deler av den norske fiskeflåten. Av spesiell betydning er bestanden av norsk vårgytende sild, i dag en av verdens største fiskebestander. Denne og andre bestander som oppholder seg i disse områdene er forvaltet i avtaler Norge har inngått med andre land. Norske myndigheter har derfor både et nasjonalt og internasjonalt ansvar for at de blir forvaltet på en god måte.

Bestandene som gyter på feltene utenfor Møre og Trøndelag produser enorme mengder fiskelarver. Larvene har lav mobilitet og driver nordover langs kysten i et bredt belte med havstrømmene. Ved siden av å være et viktig matgrunnlag for voksen fisk av ulike slag, utgjør en del av disse larvene grunnlaget for de neste generasjonene av fisk. Larvene er mye mer sårbare og utsatt for forurensing av miljøgifter enn voksen fisk. Dette fordi de i motsetning til voksen fisk ikke har evne til å rømme unna. Det er derfor riktig og betimelig av Havforskningsinstituttet å vise til de særlige konsekvensene ved oljeutslipp i slike områder.

Petroleumsutslipp i Mørefeltene vil være ekstremt farlig fordi forurensningen vil følge havstrømmene nordover langs kysten, og dermed spesielt sterkt kan påvirke larvene som driver i de samme havstrømmene. Ved siden av effekten på larvene har selvsagt også oljeutslipp virkning på voksen fisk i de samme områder.

Generalforsamlingen vil understreke at den er positiv til at oljeindustrien jobber målrettet for å forbedre sikkerheten mot utslipp. Samtidig er det et faktum at det ennå er et stykke igjen før industrien reelt kan vise til null-utslipp. På dette grunnlag mener Aalesunds Rederiforening at behovet for vern av feltene utenfor Møre også etter 2014 er minst like viktig som vern av feltene utenfor Lofoten/Vesterålen.

Aalesunds Rederiforening vil i tillegg understreke at andre mulige forurensingskilder kan påføre fiskeriene tilsvarende skadevirkninger som utslipp fra oljenæringen. Ikke minst gjelder dette den omfattende skipstrafikken langs kysten. Det er derfor svært viktig at det foreligger et oljevern og en beredskap som er på et så høyt nivå som mulig for å beskytte havmiljøet. Etter utslippsulykken ved Langesund i sommer synes det nå å være økt forståelse for at det foreligger et betydelig forbedringspotensiale i oljevernberedskapen. Aalesunds Rederiforening konstaterer at myndighetene fortsatt ikke har kommet med noe svar på det tilbudet fiskeflåten har kommet med om å være en del av denne beredskapen. Dette gjelder både bistand i slepeoperasjoner og bruk av fiskefartøy for å samle opp oljesøl. Saken synes å ha stoppet opp hos sjøfartsmyndighetene. Generalforsamlingen ber om at Fiskeri- og kystdepartementet sørger for at det settes fortgang i denne saken, slik at en får avklart hva som praktisk må gjøres for at egnede fiskefartøy og mannskapene om bord kan utnyttes som den ressurs de er i oljevernet."