Programmet ser slik ut:

Økonomi/strategi
Viktige utviklingstrekk i prising av råstoff fra den havgående flåten.
Vidar Naalsund, Surofi

Sentrale trender i lønnsomheten i den havgående flåten.
Finn Arne Egeness, Nordea Bank

Struktur og kapasitet i trålflåten - utvikling og drivkrefter.
John Roald Isaksen, Nofima

Omlegging fra h/g - til filetproduksjon - en framtidsrettet strategi?
Paul Harald Leinebø, Leinebris/PHL-service

Fra filet til H/G-produksjon - en riktig strategi?
Solveig Strand, Strand Fiskeriselskap

Er norske verft konkurransedyktige på bygging av fiskefartøy?
Arve Holstad, Kleven Verft

Fangst og teknologi
Hvor går veien for trålflåten?
Webjørn Barstad, Havfisk

Vil trålfisken kunne oppnå linekvalitet?
Kjell Larssen, Nergård Havfiske

Hvilken kvalitetsheving på fisken kan oppnås med ny teknologi?
Lasse Rindahl, SINTEF

Felles kvalitetsstandard for ombordfryst filet
Ann Helen Hellevik, Møreforskning

Ombordproduksjon av torskefisk - kan det komme store teknologiske endringer?
Kristjan Kristjansson, Valka
Kjell Arthur Lind Olsen, Baader

Marked
Det britiske markedet for ombordfryst h/g
Dominic Collins, Youngs Seafood LTD

Ombordfryst torsk - hvilke muligheter finnes i det norske markedet?
Ivar Wulf, Hallvard Lerøy

Porsjonspakket fisk - pengemaskin eller tapssluk?
Olav Steimler, Arctic Linefisk

Hvordan vil en verden i endring påvirke markedsadgangen for torsk?
Kristin Alnes, Sjømat Norge

Russisk torsk-trussel eller markedsbygger i fish&chips-markedet?
Harald Nissen, Unique Seafood

Videreforedling, ovetar Polen eller Norge for Kina?
Klaus B Nielsen, Espersen