Utnyttelse av biproduktene fra tradisjonelle fiskerier dreier seg om to problemstillinger. Den første problemstillingen er knyttet til utkast av fisk, mens den andre problemstillingen dreier seg om i hvor stor grad man utnytter råstoffet etter at fisken er landet, skriver statsråden i et svar til FRPs Hans Frode Kielland Asmyhr. I svaret heter det videre blant annet:

62 PROSENT UTNYTTET
"Beregninger viser at om lag 62% av biproduktene fra tradisjonelle fiskerier blir utnyttet (281 tusen tonn av totalt 455 tusen tonn).

UTKASTFORBUD
Norge praktiserer utkastforbud på de viktigste kommersielle artene. Det er i tillegg utviklet omfattende tiltak som i størst mulig grad skal forhindre at fiskerne tar opp fisk de ikke ser seg tjent med å beholde, herunder minstemål- og maskeviddebestemmelser, samt stenging av fiskefelt med for stor innblanding av fisk under minstemål. Dessuten har det i en årrekke vært satset betydelig på utvikling av redskapsteknologi, bl.a. med det formål å sikre bedre seleksjon. På disse områdene er Norge blant de fremste i verden. Målet er at det ikke skal forekomme utkast.

TEKNOLOGIUTVIKLING
Andre utfordringer er knyttet til utvikling av teknologisk utstyr for industriell håndtering av fisk/biprodukter. Eksempelvis vil skånsomme sløyemaskiner ombord i havflåten som ikke ødelegger innvollene kunne gi grunnlag for økt utnyttelse bl.a lever, rogn, melke og mager. Ilandføring av fisk med hode fra havfiskeflåten er en annen viktig faktor, som vil kunne øke mulighetene. Det er under etablering ett industrielt tørkeri for fiskehoder i Finnmark.
For kystflåten vil økt ilandføring av rundfisk være et godt tiltak. Det gir bedre muligheter for å håndtere fisken og biproduktene industrielt, noe som vil kunne bedre kvaliteten og øke effektiviteten. Det er nå en klar tendens til økt ilandføring av rundfisk fra flåten. For den delen av flåten som fortsatt sløyer ombord arbeides det med å bedre systemene for sortering/lagring av biproduktene ombord i båtene.

PELAGISK SEKTOR
Fra pelagisk sektor utnyttes i dag nesten alle biproduktene til mel og eller olje, og det arbeides med utvikling av prosesser som kan gi økt kvalitet på olje og proteiner.

STERK VERDIØKNING
Den samlede verdiskapingen basert på utnyttelsen av biprodukter fra fiskeri og havbruk var ca 400 mill kroner i 1991. Til sammenligning var verdien i 2006 1,4 milliarder kroner".

I svaret skriver statsråden at det i dag er nær 100 prosent utnyttelse av slakteriavfallet fra havbruksnæringen.

Spørsmålet fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FRP) lød slik:

"Hvert år kastes svært store mengder med bifangst over bord fra fiskefartøy. Innen oppdrettsnæringen kastes også svært store mengder slakteriavfall som ikke blir godt nok utnyttet til andre formål. Dette avfallet inneholder store mengder mineraler som kunne ha vært bedre utnyttet. Avfallet kan bl.a. utnyttes som gjødsel i landbruket. Hva tenker statsråden å gjøre for at denne ressursen som bifangst og slakteriavfall representerer kan bli bedre utnyttet? "