Korsberg skriver følgende i sitt spørsmål:

"Situasjonen innen fiskerinæringen er alvorlig. Spesielt innenfor saltfisknæringen er situasjon svært alvorlig med fulle lager, lav etterspørsel etter fisk, samt lave priser. Av denne grunn har næringen bedt om flere tiltak fra myndigheten for å få tømt sine saltfisklager bl.a. økt markedsføring i utlandet og muligheter for rente og avdragsfrie likviditetslån. Hvilke tiltak vil statsråden komme med for å avhjelpe situasjon for fiskeindustrien og saltfisknæringen?"


Kongshaug formulerer seg på denne måten:

"Vil fiskeri- og kystministeren ta initiativ til å gjennomføre nye tiltak for å dempe virkningene av et sviktende marked, spesielt rettet mot saltfisknæringen?

Etter flere år med økt etterspørsel og gode priser har torskesektoren stått ovenfor store utfordringer i 2009. Fiskerne i Norges Råfisklags distrikt har til nå tjent 1.1 milliarder kroner mindre enn på tilsvarende tid i fjor. Store deler av industrien har slitt med et vanskelig marked og dårlig lønnsomhet. For å avhjelpe situasjonen i fiskerinæringa har myndighetene via Innovasjon Norge bevilget midler til en statlig garantiordning ved omsetning av fisk, det er avsatt ekstra midler til føring av fisk og i et spleiselag med næringa er det skaffet penger for å øke markedsføringsinnsatsen. Dette er tiltak som har hatt en positiv effekt og som et stort sett samlet politisk miljø har stått bak. Situasjonen for saltfiskindustrien har ikke forbedret seg særlig, da markedskrisen for saltfisk er i ferd med å tappe denne delen av næringen for egenkapital. I verste fall kan vi også oppleve at tørrfiskprodusentene etter hvert havner i samme uføre. Det haster derfor med å få på plass ordninger som gjør at de mest utsatte bedriftene kan sikres fornuftig drift fremover. Næringa frykter at markedskrisa kan få mer dyptgående strukturelle virkninger som vil påvirke aktører både på sjø og land. Fra forskerhold er det dokumentert hvordan tidligere kriser innen tørrfisk- og filetindustrien har skapt store omveltninger. En hjelpende hånd til saltfisknæringa for å få den over kneika vil også være et viktig bidrag for å sikre klippfiskindustrien og den betydelige verdiskapningen som foregår der. Næringa har heller ikke råd til at det blir færre mottak og produsenter langs kysten. Neste år skal det fiskes betydelig mer torsk enn tidligere noe som forutsetter at det finnes tilstrekkelig med tilvirkere og at disse har en fornuftig økonomisk plattform for sin drift. Uten mottak vil selvfølgelig heller ikke fiskerne ha mulighet til omsatt fangsten sin.".