Fiskebåt har ved fleire høve dei siste åra tatt opp dette med norske styresmakter, og bedt om at avtalen blir sagt opp eller reforhandla. Norske styresmakter har likevel ikkje gjort noko med det, og viser til at det bygger på ei samla vurdering. Dette er Fiskebåt ueinige i, og oppmodar igjen Nærings- og fiskeridepartementet igjen til å ta initiativ til å seie opp eller reforhandle avtalen.

Tosidig avtale
Avtalen som no gjeld er frå 15. mai 1999 og regulerer enkelte samarbeidsforhold mellom Norge, Island og Russland