Rapporten slår fast at fisket av distriktskvotene gikk tregt i starten. "Store deler av kvotene ble landet i årets tre siste uker. Den regionale fordelingen av landingene av distriktskvotene ble ikke som planlagt. Finnmark fikk større andel av kvotene, mens Troms og Nordland fikk mindre enn planlagt. Trålerne landet mer enn opprinnelig tildelt, mens kystfartøyene levrte svært lite av de tildelte distriktskvotene. Mange fartøy utnyttet ikke de tildelte distriktskvotene. All fangst skulle i utgangspunktet leveres fersk. For å få tatt opp kvotene, ble det etterhvert åpnet for å fryse distriktskvoter om bord. Fangststatistikken viser at nesten 1800 tonn ble landet som ombordfrossen råvare- eller to tredjedeler av landet distriktskvote", skriver Fiskeriforskning blant annet i rapporten.