Det går fram av regjeringserklæringen fra Venstre, Høyre og Frp, som ble lagt fram søndag.

Her følger noen punkter fra regjeringserklæringen som omhandler fiskeri. Hele dokumentet finner du under artikkelen.

I kapittelet om fiskeri skriver regjeringen følgende;
Regjeringen vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til rette for verdiskaping og vekst i privat sektor, lønnsomme arbeidsplasser og omstilling av norsk næringsliv. Gjennom kunnskap, forskning og innovasjon legges grunnlaget for nye jobber med høy verdiskaping som kan understøtte et bærekraftig velferdssamfunn. 

Regjeringen vil satse mer på ny grønn teknologi. Regjeringen vil redusere byråkrati, gjøre det lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. 

Regjeringen vil: 
• Opprette Prosess21, et samhandlingsforum for minimale utslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien. 
• Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser. 
• Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge. 
• Utvikle en strategi for næringsutvikling og innovasjon på Svalbard. 
• Evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling. 
• Utarbeide strategier for romnæringen og for små- og mellomstore bedrifter. 
• Vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet. 
• Legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge. 
• Innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon. 
• Legge frem en stortingsmelding om handelsnæringen. 
• Legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger. 
• Følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon.

 

files/2018-regjeringserklæring.pdf