Fiskebåt mener at dersom Norge skal opprettholde og styrke posisjonen som en ansvarlig ressursforvalter, er det nødvendig å satse sterkere på tradisjonell ressursforskning enn det vi gjør i dag. Fiskebåt håper arbeidet med en masterplan for marin forskning vil synliggjøre behovet for mer ressursforskning, og sikre en langsiktig finansiering av de mest sentrale oppgavene innenfor ressursforskningen.
Fiskebåt understreker at det er viktig å bevare det gode og unike samarbeidet mellom norske fiskerimyndigheter, havforskning og fiskerinæringen om ressursforvaltningen.

Fiskebåt viser til rapporten som en samlet næring har utarbeidet om prioriterte forskningsoppgaver, og nevner spesielt fem punkt som bør inkluderes i masterplanen:

1. En overordnet plan for å sikre at nøkkeltokt for bestandsberegning og overvåkning blir prioritert. Dette inkluderer tokt som gir bedre rekrutteringsmål for viktige bestander. Tidlig kunnskap om rekrutteringen er en forutsetning for å gi næringen bedre forutsigbarhet når det gjelder fremtidig kvoteutvikling. Det er selvsagt nødvendig å forankre toktplanene internasjonalt for de bestander dette er aktuelt.

2. En overordnet plan for organisering og finansiering av prøvetakning av fisket. Gode og representative fangstprøver er svært viktige i bestandsberegningene, og fiskeflåten vil kunne bidra til dette. Det bør etableres en hjemmel til å pålegge fartøyene å ta fangstprøver etter anmodning fra Havforskningsinstituttet.

3. En strategi for å utvide merkeforsøkene for utvalgte bestander. Både for å benytte dataene i bestandsberegningene, men også for å avklare de enkelte bestandenes vandring og sonetilhørighet. De mest aktuelle bestandene for merkeforsøk er makrell, sild, blåkveite og sei.

4. Etablere gode møteplasser mellom næring, forvaltning og forskning som kan sikre at prioriterte forskningsoppgaver får legitimitet i næringen. Dette kan bygge på etablerte fora som referansegruppen for ressursforskning og referanseflåten, eller i et nytt rådgivende organ som fiskeriministeren omtalte i årets foredrag til årsmøtet i Fiskebåt.

5. Sikre at norske forskere holder høy internasjonal kompetanse, og styrke rekrutteringen til ressursforskningen. Dette kan gjøres ved å etablere alternative karriereveier, styrket undervisning, inkludert doktorgradsprosjekter, friårsordninger og større verdsetting av arbeid som formidles gjennom andre kanaler enn formelle tidsskrift-publikasjoner.