Dingsør er født i Porsgrunn og har vært ansatt ved Havforskningsinstituttet siden 2008. Han er med i en rekke ekspertgrupper i ICES (Det internasjonale havforskningsrådet) og er i lag leder i arbeidsgruppen for arktiske fiskerier i ICES.

Dingsør er utdannet fiskeribiolog fra Universitetet i Bergen.

-Fiskebåt har i en årrekke hatt fokus på økt satsing på ressursforskning. Arbeidet har gitt store positive resultat på blant annet torsk, hyse og makrell. Også på norsk vårgytende sild er vi på rett vei. Samarbeidet og dialogen med HI har vært konstruktiv både i hvitfisksektoren og pelagisk sektor, Fiskebåt ønsker å styrke dette arbeidet. Jeg er derfor glad for at Gjert E Dingsør har takket ja til stillingstilbudet, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.
-Gjert vil få i oppgave å videreutvikle samarbeidet mellom næringen og forskningen. Målet er riktigst mulig bærekraftig forvaltning av våre fiskebestander, og størst mulig verdiskapning og ressursutnyttelse. Han vil være en ressursperson for hele næringen, sier Maråk.
-I tillegg vil han delta på ulike arenaer i ICES, øvrige forskningsarenaer og overfor forvaltningen i forbindelse med utarbeidelse av forvaltningsplaner for de ulike fiskebestandene.Fiskebåt er og skal være en konstruktiv og seriøs medspiller i alle spørsmål knyttet til ressursforskningen, poengterer Maråk.