Andre avgifts- og skattespørsmål som berører fiskeflåten

- Fiskerfradraget foreslås videreført som i dag, uten endring for prisstigningen

-Forskningavgiften forblir på samme nivå som i år. Den vil gi økte inntekter til ressursforskning som følge av økt forventet førstehåndsverdi. Økningen er anslått til 37,5 millioner kroner.

- CO2-avgiften for fiskeflåten foreslås prisjustert med ett øre til 29 øre. I nasjonalbudsjettet omtales CO2-avgiften på lengre sikt:

"CO2-avgiften varierer mellom sektorer og utslippskilder. I ikke-kvotepliktig sektor er det særlig landbruk og fiske og fangst som betaler null eller lav CO2-pris. Endringer for disse sektorene må skje gradvis og utløse ny klimavennlig teknologi, men uten at det betydelig forverrer konkurranseevnen. Endringer må også ses i sammenheng med hvordan man kan kompensere de aktuelle sektorene for økte kostnader.


-Fiskebåt er opptatt av at budsjettet ikke blir mer ekspanisvt. Dette er viktig med tanke på kronekurs, renter og konkurranesevne for eksportnæringene, sier administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt i en kommentar til forslaget til statsbudsjett.