Fiskebåtredernes Forbund antar at også en ensidig norsk reduksjon av minstemålet for hyse til 42 cm vil kunne gi en bedre biologisk beskatning av bestanden av nordøst arktisk hyse. Dette begrunnes med at en slik reduksjon vil føre til færre stengninger av viktige hysefelt rundt Bjørnøya, og dermed muliggjøre at en langt større andel av hysekvotene kan fiskes i norsk sone, fremfor i russisk sone, hvor minstemålet er 39 cm.

Bakgrunnen for henvendelsen er at Fiskebåt kjenner til at fremdriften i arbeidsgruppen som skal utrede felles tekniske reguleringer for fiske på fellesbestander delvis er stoppet opp. Fiskebåt regner det derfor somr lite sannsynlig at partene greier å bli enige om harmoniserte tekniske reguleringer under årets kvoteforhandlinger.

Det var under fiskeriforhandlingene i fjor at Norge og Russland ble enige om å sette ned en arbeidsgruppe for utarbeidelse av enhetlige og felles tekniske reguleringer for fiske på felles bestander i Barentshavet og Norskehavet. I mandatet til arbeidsgruppen er det lagt opp til at sluttrapporten fra dette arbeidet skal legges frem på Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonens 38. sesjon i oktober.

Fiskebåtredernes Forbund kommenterte dette arbeidet i sin uttalelse til årets kvoteforhandlinger med Russland. Her heter det blant annet:

”Fiskebåtredernes Forbund viser til at Russland opererer med en maskevidde på 125 mm ved fiske etter de viktigste bunnfiskbestandene i russiske områder, mens Norge har krav til en maskevidde på minst 135 mm. Når det gjelder minstemålene benytter Russland 42 cm for torsk, 39 cm for hyse og 35 cm for sei. De norske minstemålene i Barentshavet er henholdsvis 47 cm for torsk, 44 cm for hyse og 45 cm for sei.
Fiskebåtredernes Forbund legger til grunn at en harmonisering av de tekniske bestemmelsene vil kunne innebære at det må finnes et kompromiss mellom norske og russiske bestemmelser. Forbundet vil gjenta sin anbefaling om at Norge i slike forhandlinger må vise vilje til kompromiss, og ikke legge seg på en linje der de norske bestemmelsene skal kopieres av Russland. Fiskebåtredernes Forbund mener at dette vil være nødvendig dersom partene skal lykkes med å etablere harmoniserte tekniske reguleringsbestemmelser. Forbundet mener samtidig at når partene først er blitt enige om felles bestemmelser, vil det være lettere å endre disse dersom det kan fremlegges gode biologiske argumenter for dette.
Når det er sagt, vil Fiskebåtredernes Forbund gi uttrykk for at det fra næringens side er et større ønske om at det vises vilje til kompromiss når det gjelder minstemålet for hyse, enn hva som er tilfellet for minstemålet for torsk og maskevidden. Forbundet legger til grunn at minstemålet for sei ikke blir noe tema.
Fiskebåtredernes Forbund vil i den forbindelse vise til at store fiskefelt har vært stengt ved Bjørnøya de siste årene fordi innblandingen av undermåls hyse er for stor. I svært mange tilfeller har dette fisket foregått på stor og fin hyse, men der et for stort innslag av hyse like under minstemålet har medført at feltet er blitt stengt. Dette har igjen ført til at den russiske flåten, og delvis den norske, har gått inn i russisk sone for å fiske hyse i dette området. Informasjon forbundet har mottatt fra fisket i dette området tyder på at fisket foregår på en totalt sett mer småfallen hyse enn det som er tilfellet ved Bjørnøya, og når det gjelder de russiske fartøyene vil de også kunne forholde seg til et lavere minstemål og mindre maskevidde enn det som gjelder i norsk sone.
Fiskebåtredernes Forbund mener derfor at en liten reduksjon av det norske minstemålet for hyse til 42 cm, og en samtidig heving av det russiske minstemålet for hyse til 42 cm, vil kunne gi et bedre beskatningsmønster for hyse enn det vi har i dag. Forbundet mener at beskatningen også vil kunne forbedres ved en ensidig norsk reduksjon av minstemålet av hyse til 42 cm, gjennom at en større del av hysekvotene vil bli fisket i norsk sone.”