Skreitoktet er et vitenskapelig tokt for å observere torsk som kommer fra Barentshavet til Vesterålen og Lofoten for å gyte. Slik gytevandrende torsk kalles skrei. Viktigste oppgaven på toktet er å måle Mengde mengde fisk, er det mest vesentlig å få målt og tallene splittes opp på de forskjellige aldrene alder og på kjønn.

En enkel hunnfisk gyter millioner av egg og befruktningen skjer et stykke over bunnen på gytefeltene. Etter befruktning stiger eggene nærmere overflaten og driver av gårde med strømmen. Hunnfisken gyter ikke alle eggene samtidig, men porsjonerer disse utover gytesesongen. I år har vi en solid gytebestand og store mengder skrei på plass på gytefeltene. 1. april vil gytingen være på topp og mesteparten av fisken vil være ferdig med sin gytesesong når vi kommer 3 uker ut i april.