Det skjer i en rapport utarbeidet av Dankert Skagen ved Dankert Skagen Fisheries Science Consultant på oppdrag fra FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

Kortsiktige mål
På kort sikt foreslås følgende oppgaver prioritert:

-Overordnet plan for å sikre nøkkeltokt for bestandsberegning og overvåkning
· Overordnet plan for organisering og finansiering av prøvetaking fra fisket, flere prøver og tiltak for å sikre at de er representative.
· Forklaring på forskjellen mellom beregnet bestand og presumptivt absolutte bestandsmål (tråltokt og eggtokt) hos makrell, med eventuell revisjon av bestandsberegningen. Både toktets evne til å måle, og bestandsberegningens håndtering av dataene, bør sees på.
· Grundig revisjon av bestandsberegningen for norsk vårgytende sild, planlagt i 2015
· Satsning mot å utvikle rekrutteringmål for sild, kolmule og sei (tokt eller kombinasjoner av
tokt og andre datakilder), eventuelt også makrell hvis det skulle vise seg at den nye rekrutteringsindeksen ikke er god nok.
· Utviding av merkeprogrammet for makrell (gjenfangst fra flere land er underveis, utsetting i flere områder ønskes)
-Etablering av merkeprogram for sei.
· Sikre at vintertoktet i Barentshavet dekker utbredelsen av hyse og torsk tilfredsstillende..
· Etablere et doktorgradsstipend innen ressursforskning.

Fem forskningsfelt
Rapporten tar grundig for seg fem felt og næringens prioriteringer innenfor disse:

-Bestandsberegning og smimulering av forvaltningsregler
-Økosystemforskning
-Næringsdrift og forvaltning i en varibel verden
-Data i ressursforskningen
-Styrking av fagmiljøer

Næringen skriver i et brev til Havforskningsinstututtet og departementet at det er ønskelig med et møte for å drøfte forslagene i rapporten.