-Inntrykket er at statsråden innså viktigheten av å få til en NOx-løsning, i dialog med andre departement, som flåten kan leve med, sier Maråk.

Løsninger
Prinsipalt ønsker fiskeflåten fritak fra NOx-avgiftene, ut fra at flåten ser ut til å nå måelene om utslippsreduksjon uten ekstra tiltak. Subsidiært ønsker Fiskebåt en fondsløsning, som kan få utgiftene kraftig ned.

Forenkling
Fiskebåt ba videre om at regelverket for avgiftsplikten må forenkles, og at fiskeflåten må få sammenlignbare regler med andre fartøygrupper.
Fiskeri- og kystdepartementet bør medvirke til at det settes ned en arbeidsgruppe for å se på disse forholdene.

Utslippskravene
Fiskeri- og kystdepartementet bør også medvirke til at Regjeringen ikke stiller for strenge utslipps- og tidskrav i miljøavtalen med næringsorganisasjonene.
Om nødvendig bør departementet bidra til at det kan etableres en egen miljøavtale for fiskeflåten.

Refusjon
Fiskebåt ba også Fiskeri- og kystdepartementet medvirke til at innbetalt NOx-avgift hittil i år blir refundert dersom aktørene tilslutter seg en miljøavtale om reduksjon av NOx-utslippene.


Fiskerfradrag
På møtet med fiskeriministeren presenterte Fiskebåt også forventningen om en økning av fiskerfradraget til 150.000 kroner, enten i revidert nasjonalbudsjett eller i forslaget til statsbudsjett for neste år. Dette blir foreslått for å kompensere for nettolønsordningen som øvrig flåte har.