Det er både foredrag og praktiske demonstrasjoner på agendaen.

Basert på arbeid fra et FHF prosjekt for å utvikle teknologi og metoder som reduserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene har man kommet frem til at utviklingen av en prøvetakingstrål som skytes ut i nota med en omarbeidet linekaster, og som taues tilbake til fartøyet gjennom nota ved hjelp av en liten kraftblokk har gitt svært lovende resultater. Denne metoden er klar til videre utprøving i notflåten.

Et annet pågående FHF prosjekt setter fokus på anbefaling av slippemetode for makrell og sild i fiske med not. Her vil man forene det beste av den kunnskap som allerede foreligger med ytterligere utvikling som bidrar til en mer ressursforsvarlig slippemetodikk i flåten generelt. Dette vil kunne bidra til at både næring og forvaltning kan oppnå en felles forståelse av hva som er god slippepraksis.

En viktig målsetning for FHF er at FoU arbeidet skal intensivere utviklingen av utstyr og metoder som kan være med å opprettholde et rasjonelt notfiske, samtidig som det skal oppfylle kriteriene i et fremtidig forvaltningsregime for notfiskeriene.