Berg-Hansen viste til at Norge og EU møtest til kyststatforhandlingar om makrell i neste veke. Ho ville ikkje avsløre den norske strategien i forhandlingane.

Debatten gjekk slik:

Harald T. Nesvik (FrP) [12:24:55]: Først vil jeg få gratulere statsråden med utnevnelsen, og jeg ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid.

Så til selve spørsmålet:

«Norske fiskere er nå blitt utestengt fra makrellfiske i EU-sonen sør for 62 grader nord. Dette skjer til tross for at den gjeldende fiskeriavtalen Norge har med EU om makrellfiske tydelig åpner for at norske fiskere har adgang til å delta i dette fisket. Dette medfører nå at norske fiskere kan miste hele makrellsesongen dersom en ikke finner en løsning relativt raskt.

Hvilke tiltak vil statsråden sette inn overfor EU slik at norske fiskere igjen kan delta i makrellfisket i EU-sonen sør for 62 grader nord?»

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen [12:25:42]: Først av alt vil jeg takke for gratulasjonen. Jeg ser også fram til arbeidet med politikk til beste for hele Kyst-Norge, i godt samarbeid med Stortinget.

Så til saken. Siden jeg ble utnevnt til fiskeri- og kystminister i går, har jeg etter beste evne satt meg inn i saken. Jeg er først og fremst overrasket og skuffet over EUs avtalebrudd. Fiskeriavtalene er et resultat av forhandlinger hvor begge parter må gi og ta. Det er derfor uakseptabelt at EU treffer tiltak i strid med avtalen som ensidig svekker Norges nytte. Avtalebruddet vil vanskeliggjøre fiskerisamarbeidet vårt.

I saken har det til nå vært en rekke kontakter både på politisk nivå og embetsnivå for å få EU til å gjenåpne sin sone for norske makrellfiskere. Blant annet kan jeg nevne følgende:

- Ambassadøren til EU-delegasjonen har overlevert en verbalnote med en skarp protest og krav om øyeblikkelig gjenåpning. Ambassadøren har hatt to møter, henholdsvis 2. og 14. oktober, med EU-kommisjonen.

- Fiskeri- og kystdepartementet og EU-kommisjonen har videre hatt et forhandlingsmøte, der for øvrig representanter fra næringen var til stede, hvor avtalen og forståelsen av den ble drøftet.

- Det har vært en samtale med den svenske ministeren med ansvar for fiskerispørsmål, Eskil Erlandsson. Som formannskap har Sverige et særlig ansvar for å bidra til en løsning. Det har også vært politisk kontakt med Nederlands minister for fiskerisaker, Gerda Verburg, og Skottlands fiskeriminister, Richard Lochhead.

- Som innspill i forkant av ministerrådsmøte for fiskeri- og landbruksministre 19. og 20. oktober ble det sendt ut et PM til medlemslandene, der vi redegjør for avtaleforståelsen og hvor alvoret i situasjonen understrekes.

- EU har i en note, levert departementet 19. oktober, besvart Norges note, hvor EU står fast på stenging av sonen.

Saken er relativt fastlåst. Men jeg kan forsikre at vi fortsatt forsøker å utnytte de kanaler og påvirkningsmuligheter vi har til rådighet.

Makrellfisket reguleres gjennom to internasjonale avtaler: Kyststatsavtalen om makrell, og den bilaterale avtalen mellom Norge og EU. Vi vil benytte disse forhandlingene til å søke en løsning på saken, og allerede mandag møtes Norge og EU, sammen med Færøyene, til kyststatsforhandlinger om makrellfisket i 2010. Vi vil gjennom avtalene for 2010 sikre at norske fiskere ikke havner i samme situasjon som EUs avtalebrudd har ført til denne høsten.

Og sist, men ikke minst: Det er vår klare vurdering at mange av EUs fiskere er avhengig av å ha en bilateral fiskeriavtale med Norge. Norske fiskere lever bedre uten en avtale enn EUs fiskere, og det er jeg sikker på at de også er klar over i Brussel.

Harald T. Nesvik (FrP) [12:28:52]: Jeg takker statsråden for svaret. Det er helt åpenbart at vi har en felles forståelse av hvordan fiskeriavtalen for makrell skal tolkes. Den er jo rimelig klar, for dette gjelder område 4 a, som dreier seg om makrellfisket i Nordsjøbassenget.

Det kan se ut som om dialogen ikke fører fram. Sesongen nærmer seg slutten for makrellfiskerne, så de er i ferd med å miste hele denne sesongen. Det vil kunne medføre tapte eksportinntekter på nærmere 1 milliard kr for norske fiskere. Dette er svært alvorlig.

Jeg er jo kjent med det møtet som skal være på mandag, og jeg har for så vidt også bedt om at det skal opp på Europautvalgets møte i kveld her på huset. Men spørsmålet mitt til fiskeriministeren er følgende: Er man nå villig til å vurdere hvorvidt vi bør skyve på forhandlingene knyttet til sildeavtalen og den bilaterale avtalen, der vi bytter torsk mot andre fiskeslag med EU