I møtet med hele den politiske ledelsen i fiskeridepartementet gikk næringens representanter gjennom et omfattende tallmateriale. Fra fiskerinæringen stilte Audun Maråk/Fiskebåt, Kjell Ingebrigtsen/Fiskarlaget, Sveinung Flem/Surofi og Trygve Myrvang/Råfisklaget.

De to salgslagsrepresentantene la fram tallmateriale som viser hvor stor andel av råstoffet fra fiskeflåten som går på auksjon, hvor mye som er på kontrakt, og hvor mye som er egenovertagelse av fiskerne.

Tallenes tale
Statistikken fra salgslagene viser stabilitet, og at industrien har fått det de har etterspurt.

Det har vært en viss økning i omsetning på kontrakt. Dette er også noe som sjømatindustrien har etterspurt for å sikre egen drift og stabilitet. Statistikken viser også at andelen av førstehåndsomsetningen der fiskerne overtar egen fisk i egne selskap, utgjør en svært liten og stabil andel av totalt kvantum.

Ett markert unntak
Tallene viser en viss utvikling der den vertikalintegrerte industrien (altså selskap som i dag eier fartøy og har egne landindustrianlegg) overtar en større del på kontrakt enn de kjøper på auksjon. Når disse selskapene selv overtar på kontrakt fører dette til at det blir mindre råstoff tilgjengelig på det åpne markedet. Det er også en viss økning i SUROFI sitt distrikt i omsetning på kontrakt.

Politisk vilje og ønske
I møtet ble det også gjort et poeng av at det i stortingsmeldingen om en konkurransedyktig sjømatindustri, er synliggjort fra Nærings- og fiskeridepartementet at det bør legges til rette for at mest mulig av fisken kan omsettes i velfungerende auksjonsmarkeder. Dette vil gi en samfunnsøkonomisk effektiv fordeling og omsetning av ressurser, og samtidig høyest mulig verdiskapning.

Næringsrepresentantene var tydelige overfor politiske ledelse på at det departementet skriver i stortingsmeldingen er i tråd med hvordan næringen også ser og forstår realitetene.