Fartøy fra Island, Færøyene, Grønland og Norge deltok i sommerens kartlegging av makrellbestanden i Nord-Atlanteren. Havforskningsinstituttet leide inn fiskefartøyene ”M. Ytterstad” og ”Vendla” for å få utført den norske delen av kartleggingen. Den internasjonale toktrapporten er nå tilgjengelig etter å ha blitt presentert under ICES, Det internasjonale råd for havforskning, sitt møte i WGWIDE i København.

Sterk 2014-årsklasse
Makrellen var fordelt utover et område på 3 millioner kvadratkilometer i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder i 2016, mot 2,7 millioner kvadratkilometer i 2015. 2010- og 2011-årsklassene dominerer i toktet og utgjør henholdsvis 17 % og 20 % av alle individene. Resultatene indikerer videre at 2014-årsklassen er sterk. Det er den tredje høyeste årsklassen i tidsserien (2007 - 2016) som antall to år gamle individer. 

Som tidligere estimater
Økningen i biomasseindeksen mellom 2015 og 2016 kan delvis forklares med bidragene fra 2014-årsklassen (11 % i biomasse), men også med en uventet lav indeks i 2015 sammenlignet med de foregående årene. 2016-estimatet for makrell er dermed mer i tråd med tallene for 2014 og 2013 for de fleste årsklassene. 
 
Makrell ble observert i de fleste undersøkte områdene. Grensen for makrellutbredelsen ble funnet, med unntak av i det sørlige Barentshavet og de sørøstlige områdene mot Nordsjøen og Shetland. Sammenlignet med fjoråret, var makrellen i større mengder i nordlige, nordvestlige og vestlige områder, inkludert islandske og grønlandske farvann i juli 2016.

Nye tidsserier
Det ble utført akustisk mengdemåling av både nvg-sild og kolmule under makrell-økosystemtoktet. Den overordnede målsetttingen er å etablere nye tidsserier fra dette toktet for både kolmule og nvg-sild til bruk i ICES