Bakgrunnen er vedtaket på siste møte i FUR, der det i referatet blant annet heter:

«Utvalget mener det er nødvendig å utarbeide en overordnet plan for overvåking for å sikre kontinuitet i viktige tidsserier for nøkkelbestandene. Det er også nødvendig å utarbeide en plan som sikrer gode og representative fangstdata for disse bestandene. I tilknytning til dette arbeidet ønsker utvalget en detaljert oversikt over hvordan Havforskningsinstituttet bruker ressursene i dag, og hvordan ressursbruken har utviklet seg de siste årene. Dette gjelder både i forhold til de ulike forvaltnings- områdene (økosystemene) og i forhold til de enkelte bestandene, og i forhold til andre oppgaver som Havforskningsinstituttet utfører. Utvalget ønsker også en oversikt over ressursbruken til innsamling av fangstdata. Utvalget mener at dette er nødvendige opplysninger dersom utvalget skal ivareta sin funksjon som rådgivende organ for prioriteringen og ressursbruken i Havforskningsinstituttet.»


Fiskebåt forutsetter at Havforskningsinstituttet (HI) til neste møte i FUR utarbeider en detaljert oversikt over den totale ressursbruken i HI, og fordelingen av ressursene mellom de ulike sektorene instituttet har ansvaret for de siste årene, i tråd med referatet.

Nøkkelbestander
Fiskebåt mener at det i tillegg er nødvendig å avklare hvilke nøkkelbestander som skal gis prioritert oppmerksomhet i ressursforskningen. Fiskebåt mener i utgangspunktet at følgende bestander kan karakteriseres som nøkkelbestander, men er åpen for justeringer (reduksjon) av denne listen. I starten kan det kanskje være nødvendig å begrense ambisjonen om en overordnet tokt- og fangstdataplan til de syv åtte økonomisk viktigste bestandene:

Norsk vårgytende sild
Makrell
Kolmule
Lodde i Barentshavet
Nordsjøsild
Tobis Øyepål
Nordøstarktisk torsk
Nordøstarktisk hyse
Nordøstarktisk sei
Nordøstarktisk blåkveite
Snabeluer i ICES I og II Uer i ICES I og II
Reker i Barentshavet
Sei i Nordsjøen
Torsk i Nordsjøen
Reker i Skagerrak og Nordsjøen

Fiskebåt ber på vegne av Norges Fiskarlags medlemmer i FUR om at Havforskningsinstituttet utarbeider en oversikt over hva som er situasjonen i dag når det gjelder toktdekning og fangstdatadekning for de utvalgte nøkkelbestandene.

Hvilke data trengs?
Fiskebåt vil også anmode Havforskningsinstituttet, i samarbeid med de bestandsansvarlige, om å utarbeide en oversikt over hva instituttet mener er nødvendig av tokt- og fangstdata for å kunne gjøre en stabil og god bestandsberegning for de enkelte nøkkelbestandene.

Fiskebåt mener at dette er viktig informasjon i arbeidet med å etablere en overordnet plan for innsamling av toktdata og fangstdata for nøkkelbestander.

Fiskebåt legger til grunn at mye av datainnsamlingen må gjøres i fellesskap med de nasjoner vi forvalter de enkelte bestandene med, og Havforskningsinstituttet bes gi en orientering om hvilke land det vil være naturlig å søke samarbeid med når det gjelder innsamling av tokt- og fangstdata for de enkelte bestandene.

Fiskebåt ber på vegne av Norges Fiskarlags medlemmer i FUR om at Havforskningsinstituttet prioriterer dette arbeidet i forkant av utvalgets møte 12. november.