Frank Asche m.fl. har analysert de generelle driverne for økonomisk organisering av moderne verdikjeder for mat og alternative modeller for organisering av matbaserte verdikjeder. Videre analyseres effekter av myndighetenes rammevilkår på den økonomiske organiseringen og vertikale koordineringen i verdikjedene for norsk oppdrettsfisk og villfisk. Rapporten kommer også med en rekke tilrådninger til utvalget.

Tilrådingene
fra utvalget er oppsummert slik:

"1. Innføre et regelverk som gir forutsigbare kriterier for produksjonsvekst i havbruksnæringen, og som over tid gir mulighet for lønnsom vekst både gjennom økt kapasitet for eksisterende konsesjoner og ved nye konsesjoner. Dette omfatter også nøytrale tildelingskriterier i forhold til produksjonsteknologi, regional plassering og anvendelse av fisken.
2. Fjerne bearbeidingskravet i forhold til inter-regional MTB overføring.
3. Redusere antall organer som gjør beslutninger for havbruksnæringens drift og vekst.
4. Fjerne skillet mellom forskjellige typer kystfartøy i forhold til kvotefordeling og strukturkvoter.
5. Tillate fritt redskapsvalg.
6. Tillate spesialisering i fisket etter enkeltarter i kvotesystemet.
7. Langsiktig forvaltning av fiskebestander med fokus på et stabilt årlig uttak selv om biologien i perioder tilsier at en kan ta ut mer fisk.
8. Innføre individuelle fartøyskvoter i alle fiskerier, og stoppe all bruk av overregulering.
9. Redusere antall fartøygrupper i forhold til kvotefordeling og strukturkvoter mest mulig, fortrinnsvis til en.
10. Fjerne regionale begrensinger i strukturkvoteordningen.
11. Skape et enhetlig omsetningssystem i hvitfisksektoren ved å slå sammen salgslagene.
12. Sikre at salgslagene er proaktive i forhold til å muliggjøre nye omsetningsformer.
13. Fjerne leverings-, bearbeidings og aktivitetsplikt.
14. Fremme heller enn å forhindre dannelsen av næringsklynger.
15. Tillate vertikal integrasjon mellom fiskeri og bearbeiding på land på generell basis, og ikke bare unntaksvis slik som man har i dag. Dette vil også innebære en harmonisering i forhold til havbruksnæringen.
16. Myndighetene må være framtidsrettet når man utformer forvaltningsregler og prioriteringer slik at næringene tillates å endre seg for å utnytte vekstmuligheter og møte konkurranse, heller enn å bevare tradisjonelle strukturer."


Rapport om "Lønnsom videreforedling"
Rapporten fra Sintef Fiskeri og havbruk gir en analyse av norsk sjømatindustri sine muligheter til lønnsom videreforedling av sjømat i Norge. Analysen omfatter hvitfisk, laks og pelagisk fisk og peker på dagens utfordringer og barrierer, motivet og behovet for teknologiutvikling, samt lønnsomhetspotensialet ved å innføre økt automatisering i foredlingsindustrien.

Dette er de to siste delrapportene som er bestilt av departementet på vegne av Sjømatindustriutvalget.