Fiskebåtredernes Forbund viser til at dagens forvaltningsstrategi for norsk vårgytende sild innebærer at kvoten skal settes med utgangspunkt i en fiskedødelighet på F=0,125. Til sammenligning er føre var fiskedødeligheten 0,15 for norsk vårgytende sild, men med et øvre maksimalt årlig uttak på 1,5 mill. tonn.

MARKEDET
Fiskebåt viser dessuten til at hensynet til markedet, som har vært inne som et sterkt argument tidligere, ikke lenger er like aktuelt. I motsetning til tidligere fungerer i dag leveranser til mel-/oljeindustrien som en effektiv buffer mot en markedskollaps for norsk vårgytende sild. Det innebærer samtidig at næringen bedre kan leve med skiftende totalkvoter, og dette innebærer at fiskedødeligheten under ellers like forhold kan være høyere enn det som er avtalt i dagens forvaltningsstrategi.

STERKE ÅRSKLASSER
Fiskebåtredernes Forbund vil også vise til at dagens forvaltningsstrategi for norsk vårgytende sild ble etablert i en situasjon der hyppigheten av sterke årsklasser i gjennomsnitt forekom hvert tiende år. De siste årene har hyppigheten av sterke årsklasser av norsk vårgytende sild økt, og dette er et argument for å også gjennomføre en revisjon av gjeldende biologiske referansepunkter for bestanden. Økt kunnskap om bestanden de siste årene gjør det også ønskelig med en revisjon av referansepunktene.

MILJØMERKING
Fiskebåtredernes Forbund mener dessuten at planene om å søke miljøsertifisering av norsk vårgytende sild er et argument for en evaluering av gjeldende biologiske referansepunkter og forvaltningsstrategien for norsk vårgytende sild.

Fiskebåtredernes Forbund vil på denne bakgrunn anmode Fiskeri- og kystdepartementet om å ta initiativ til en revisjon av gjeldende biologiske referansepunkter for norsk vårgytende sild, og en påfølgende revisjon av gjeldende forvaltningsstrategi.