Næringsorganisasjonene arbeider for å videreføre Miljøavtalen om NOx 2011-2017, men en forlenget avtale med myndighetene som gir forlengelse av NOx-fondets levetid er foreløpig ikke på plass. For å sikre at nye prosjekter som besluttes i dag med fullføring etter 2017 i størst mulig grad blir gjennomført med lav- og nullutslippsløsninger har NOx-fondet besluttet å støtte tiltak med gjennomføring også i 2018 og 2019. Dette gjøres selv om ikke disse utslippsreduksjonene kan godskrives nåværende avtale.

Årsaken til at NOx-fondet kan gjøre dette er at fondet er tilstrekkelig stort til at utslippsforpliktelsene ut 2017 kan oppnås og at det det ikke vil være mulig å bruke opp alle midlene før utløpet av 2017. Det anses også som sannsynlig at NOx-fondet blir videreført og at oppnådde NOx-reduksjoner i 2018 og 2019 trolig kan godskrives når den tid kommer.

NOx-fondet vil ha begrensede midler tilgjengelig for støtte til tiltak i 2018 og 2019. Det vurderes løpende om hvor stor denne økonomiske rammen skal være. I den grad søknad om støtte overstiger avsatt beløp vil det bli prioritert mellom søknadene og etablert et kø-system.

For at prosjekter med gjennomføring i 2018 og 2019 skal få tilsagn om støtte må det foreligge anbud, byggekontrakt eller andre forhold som gir stor sikkerhet for gjennomføring. NOx-fondet ønsker ikke å avsette midler til usikre prosjekter. Ordinære støttesatser og øvrige betingelser gjelder.