FORVALTNINGSREGEL
Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte i fjor en forvaltningsregel for nordøst-arktisk sei som baserer seg på gjennomsnittlig TAC for de tre kommende år med utgangspunkt i føre-var fiskedødeligheten (Fpa = 0,35), dog begrenset av at totalkvoten ikke skal endres med mer enn 15% mellom år.

BÆREKRAFTIG
ICES konkluderer med at den nordøst-arktiske seibestanden er høstet bærekraftig, og at den har god reproduksjonsevne. ICES har vurdert forvaltningsregelen som er fastsatt for bestanden, og konkluderer med at den er forenlig med føre-var-prinsippene. ICES anbefaler derfor at kvoten settes til 247.000 tonn i 2008. Til sammenligning er årets kvote for nordøst-arktisk sei 222.525 tonn. En kvote på 247.000 tonn innebærer en fiskedødelighet på 0,29 i 2008, med andre ord godt under Fpa. Det er samtidig et signal om at bestandstoppen på kort sikt er nådd.
Fiskebåtredernes Forbund legger til grunn at Fiskeri- og kystdepartementet følger den vedtatte forvaltningsstrategien, og fastsetter en totalkvote for nordøst-arktisk sei på 247.000 tonn i 2008.

VANDRINGSMØNSTER
Den historisk sterke bestanden av nordøst-arktisk sei er sammenfallende med en sterk bestand av norsk vårgytende sild. Det er kjent at seien vandrer i silda, og at den følger silda ut i Norskehavet og inn i andre lands soner. Tidligere er det gjennom merkeforsøk påvist at umoden nordøst-arktisk sei har utvandret til Nordsjøen, mens eldre fisk har utvandret til Island og Færøyane. I tillegg har norske og russiske fiskere de siste årene observert økt utbredelse av sei i russisk sone i Barentshavet.

ØNSKER MER FORSKNING
Fiskebåtredernes Forbund mener at det er ønskelig å skaffe oss mer informasjon om seiens vandringsmønster. Slik informasjon er ikke minst viktig når forvaltningsregelen for nordøst-arktisk sei skal evalueres. Informasjon om seiens vandringsmønster og utbredelse er også viktig for å kartlegge bestandsstørrelsen, og seiens beiting på andre arter som norsk vårgytende sild.

MERKEPROSJEKT
Fiskebåtredernes Forbund er kjent med at forskere ved Havforskningsinstituttet har utarbeidet en prosjektskisse for merking av nordøst-arktisk sei. I målbeskrivelsen av prosjektet heter det:

”Merke et stort nok antall stor (kjønnsmoden) sei med elektroniske merker (DST) til å kunne studere vandringsmønster og næringsvandring etter sild. Kartlegge utbredelse og tilgjengelighet for fiske ved analyse av overlapping i fordeling fisk/fisker.”

BEKLAGELIG
Fiskebåtredernes Forbund beklager at prosjektsøknaden om støtte til merking av nordøst-arktisk sei er avslått både hos Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og internt i Havforskningsinstituttet. Forbundet mener at det er svært uheldig dersom dette prosjektet ikke blir realisert, og viser til at den nordøst-arktiske seibestanden har utviklet seg til å bli en av de viktigste bestandene for norsk fiskerinæring. Det foreslåtte prosjektet kan gi viktig formasjon om denne bestanden for en relativt liten kostnad, og informasjonen vil også kunne være verdifull når det gjelder forvaltningen av norsk vårgytende sild.

MIDLER MÅ SKAFFES
Fiskebåtredernes Forbund vil anmode Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet om å finne inndekning for dette prosjektet på budsjettet for 2008. Forbundet mener blant annet at det må være mulig å benytte forskningskvoter for å få dette prosjektet realisert.