Hvis tiltak som allerede har mottatt støtte til NOx-reduserende tiltak likevel ikke gjennomføres blir midler frigitt slik at andre tiltak kan støttes. NOx-fondet anbefaler derfor at bedrifter som vurderer å gjennomføre tiltak sender inn søknad om støtte. Tiltak omsøkt i 2009 kan oppnå inntil 75 % støtte, begrenset oppad til inntil 100 kr/kg NOx.

I behandling av søknader vil fondet legge følgende prioriteringer til grunn:

Dato for ferdigstillelse