-Jeg var innstilt på å lytte, og det var et godt møte hvor næringen la fram sine synspunkter på de kvoterådene som kom fra det internasjonale råd for havforskning i forrige uke.

Det skriver fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en e-post til FiskeribladetFiskaren etter at hun og statssekretær Amund Drønen Ringdal møtte representanter for fiskerinæringen for å diskutere kvoterådgivingen fra ICES.
- Norsk fiskeriforvaltning er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen og vitenskapelige råd fra Det internasjonale havforskningsrådet ICES, og vårt eget Havforskningsinstitutt. Rådene vi har fått er basert på de resultatene forskerne har fra tokt, fangstdata og andre modeller som ICES har godkjent for bestandsberegning. Vi vet at kunnskapen ikke er perfekt, og vi jobber stadig med å forbedre kunnskapsgrunnlaget som vi baserer forvaltningen av våre fiskebestander på. De rådene vi får fra ICES er grunnlaget for arbeidet fram mot at kvotene skal fastsettes i forhandlinger med andre land. I forhandlingsdelegasjonene har vi et tett samarbeid mellom myndighetene, forskerne og næringsorganisasjonene om dette, skriver Aspaker.

Fiskebåt-direktør Audun Maråk sier også at møtet var godt og konstruktivt.
- Vi setter pris på at vi fikk et så raskt møte. Det viser at fiskeriministeren forstår alvoret i situasjonen, sier han.

- Ministeren ga uttrykk for at hun vil følge opp saken, og det er jo det som var det viktige for oss, at vi fikk startet en prosess så tidlig som mulig. Det er positivt at fiskeriministeren ønsker å ha tett og god dialog med næringen, sier Maråk.
Han sier at både næringen og ministeren må gå dypere inn i problemstilingene.
-Vi må komme tilbake til hvilke kvoteråd næringen vil fremme. Så er det opp til ministeren å ta den vanskelige avgjørelsen, eventuelt sammen med øvrige kyststater, i en situasjon der datagrunnlaget spriker og kart og terreng ikke stemmer, sier Maråk.

-Fiskebåt konstaterer at vurderingene av bestandsituasjonen spriker blant forskerne i ICES, men at ICES likefullt har gitt kvoteråd på bade nvg-sild, kolmule og makrell. Vi vil analysere kvoterådene nærmere og gi våre innspill i forbindelse med de videre forhandlingsprosessene, sier Maråk.

-Parallelt arbeider vi for å oppnå bedre kunnskap om bestandssituasjonen, herunder en evaluering av datainnsamling og beregningsmodellene, sier Maråk.