Havet rommer et stort potensial, for Norge og verden. Verdens befolkning vil øke med over to milliarder mennesker frem mot 2050. Behovet for ressurser fra havet, som mat og energi vil øke.

Samtidig er det stor bekymring rundt miljøproblemer som forurensing og forsøpling, klimaendringer og ikke-bærekraftig bruk av havet, som overfiske, står det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Tre områder
I stortingsmeldingen gis tre innsatsområder særlig prioritet: bærekraftig bruk og verdiskaping, rene og sunne hav, og blå økonomi i utviklingspolitikken.

- Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å håndtere utfordringene vi står overfor. Miljøproblemer som plastforsøpling truer livet i havet. Når vi tenker på hvor viktig havene er for store deler av verdens befolkning bør dette være en global prioritet. Vi vil ta en lederrolle for rene og sunne hav, sier utenriksminister Brende.

Mikroplast
Regjeringen setter av 100 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast. Regjeringen vil samarbeide med internasjonale organisasjoner og andre land for å sikre at midlene anvendes på en måte som gir målrettet effekt.

Norge har kompetanse, kunnskap og teknologi som det er stor etterspørsel etter internasjonalt. Et område som vil bli vesentlig styrket gjennom meldingen er havforskning og havforvaltning i utviklingsland.

Havretten
Havområdene i nord løftes fram som en viktig norsk interesse i meldingen. Det samme gjør viktigheten av effektiv implementering av havretten. Havretten er sentral for internasjonal stabilitet og forutsigbarhet, og for forvaltning og økonomisk utnytting av havet.

På lenken under kan du lese hele pressemeldingen fra Utenriksdepartementet