-Norges Fiskarlag ønsker å ha en god dialog med den politiske ledelsen i departementet og dette er også noe vi har opplevd å ha over lang tid, sier Ingebrigtsen.

Per Sandberg ble utnevnt som ny fiskeriminister etter Elisabeth Aspaker 16. desember. Fiskarlaget ba umiddelbart om få et første møte som et startpunkt på samarbeidet med den nye politiske ledelsen så snart som mulig.

-Vi setter pris på at vi fikk til dette treffpunktet med Per Sandberg og den nye politiske ledelsen. Vi benyttet for vår del møtet til å peke på saker og områder vi opplever som sentrale og viktige nå.

Kjell Ingebrigtsen forteller at han i møtet med departementet spesielt fokuserte på forventningen om stabile vilkår for fiskerinæringen nasjonalt, og knyttet til regjeringens arbeid med markedsadgang og internasjonale handelsbetingelser. Sameksistens og behov for vern av sårbare gyteområder var også et tema, samt behovet for langsiktig og god forskning som grunnlag for forvaltningen av de marine ressursene.

Hele den politiske ledelsen deltok i møtet [SEMI] med fiskeriminister Per Sandberg, statssekretær Ronny Berg og politisk rådgiver Roy Angelvik, samt en rekke av medarbeiderne i departementet.

Norges Fiskarlag var representert ved leder Kjell Ingebrigtsen, nestlederne Arild Aarvik og Kåre Heggebø, samt generalsekretær Otto Gregussen.