Dersom ordninga likevel blir vidareført meiner Møre og Romsdal mellom anna at kvotane ikkje må aukast og at fangstane også må kunne leverast som fryste.